Särskilda Rasspecifi Domaranvisningar

Särskilda Rasspecifika
Domaranvisningar (SRD)
Fastställda av CS 2010-11-10
Gäller från 2011-01-10
rörande exteriöra överdrifter
hos rashundar
Introduktion .......................................................................................3
Tillämpning ..........................................................................................5
Generellt gäller för hundar av alla raser .......................................6
Grupp 1. Vall-, boskaps- och herdehundar................................7
Grupp 2. Schnauzer och pinscher, molosser och
bergshundar samt sennenhundar................................9
Grupp 3. Terrier............................................................................13
Grupp 4. Taxar..............................................................................15
Grupp 5. Spetsar och raser av urhundstyp..............................16
Grupp 6. Drivande hundar samt sök- och spårhundar..........18
Grupp 7. Stående fågelhundar.....................................................20
Grupp 8. Stötande hundar, apporterande
hundar och vattenhundar...........................................21
Grupp 9. Sällskapshundar.............................................................23
Grupp 10. Vinthundar.....................................................................28
Utvärdering av SRD-listan...............................................................29
3
En exteriördomare ska ansvara för att
de olika hundrasernas typiska särarter
bevaras med de mål som rasstandarden
fastslår. Detta får dock aldrig ske på
bekostnad av hundars hälsa. Domaren
ska ha ingående kännedom om rasstandarden
och de hälsorisker som särskilt
överdrifter av rastypiska särdrag kan
innebära för den enskilda hunden och
för utvecklingen av rasen som helhet.
En rasstandard beskriver aldrig exteriöra
överdrifter, men standardens
formulering av rastypiska detaljer
kan missleda domare och uppfödare
till sådana tolkningar att hundar med
extrema typdrag prioriteras vid utställningar
och avel.
Domaren ska bedöma individerna
som resultatet av tidigare avel och vara
särskilt observant på hälsa och sundhet
samt trender av exteriöra överdrifter
som i förlängningen hotar just sundhet
och hälsa. Tendenser till överdrifter måste
identifieras och påpekas innan de givit
upphov till problem hos rasen.
Utställningsdomare har utmärkta möjligheter
att förebygga osund rashundsavel
genom att inte premiera hundar av
extremtyp högt och vara uppmärksam
på sundhet och hälsa.
SRD identifierar riskområden och förebygger
att de utvecklas till problem.
SRD är ett kommenterande komplement
till standard och har målsättningen att
öka domares medvetenhet om exteriöra
överdrifter och sundhet.
SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt
och omfattande samarbete mellan
utställningsdomare, berörda ras- och
specialklubbar, veterinärmedicinskt
sakkunniga och tillgänglig försäkringsstatistik.
Denna inventering utgör
underlaget för urvalet av de raser som
listats i SRD och för anvisningarna för
respektive ras.
Den första upplagan av SRD tillämpades
och utvärderades vid alla länsklubbsutställningar
under 2009. Den här föreliggande
upplagan är en revidering av den
första och underlaget består av:
1. Den första selektionen av riskraser
gjord av 10 nordiska allrounddomare
2006 och den fortsatta kontakten
med dessa.
2. En fortgående dialog med de berörda
rasklubbarna under 2007-2010.
3. Veterinärmedicinskt underlag och
skadestatistik från åren 1995-2006.
4. Den generella domarkonferensen
2007.
5. Utvärderingarna av SRD gjorda av domarna
vid SKK:s utställningar 2009.
SRD tar upp 46 raser av de cirka 300
Introduktion
4
raser som finns representerade i Sverige.
Det är de raser där man bedömt att det
föreligger risk för negativ utveckling,
speciellt på grund av exteriöra överdrifter.
Det är den sammanvägda belastningen
i de fem punkterna (1-5 ovan)
som motiverar att just dessa raser tagits
med i SRD-listan. Sammanvägningen
utgör underlaget för den riskbedömning
som gjorts och som är delvis
mycket olika mellan raserna, vilket
också framgår i texten för varje ras.
De listade raserna kommer att följas upp
kontinuerligt och detta blir grunden för
framtida uppdateringar och ändringar
av listan.
5
Tillämpning
Domaren skall göra sig bekant med
de särskilda rasspecifika anvisningarna
(SRD) för de raser han/hon är inbjuden
att döma.
Det är synnerligen viktigt att domare
på vanligt vis i positiv anda selekterar
hundar efter deras typ och förtjänster
även om man nu också efterfrågar en
ökad respekt för, och uppmärksamhet
på, överdrifter och fel som äventyrar
sundhet och hålsa. Men en hund som
är frisk och sund är inte ett utmärkt
avelsresultat om den inte också är av
utmärkt rastyp!
Listan får inte uppfattas som tillägg till de
listor av fel (inklusive diskvalificerande
fel) som finns i respektive rasstandard.
De förhållanden som nämns i SRD skall
på sedvanligt sätt bedömas i relation till
graden och allvaret av dessa. De skall
inte knytas till fastställda kvalitetsprisnivåer
och domarens fria skön skall som
vanligt gälla, men med beaktande att
avvikelser som innebär risker för hundens/
rasens hälsa är allvarligare än enbart
kosmetiska fel. Domare uppmanas
emellertid att särskilt väga in hälso- och
sundhetsaspekter i övervägandet om en
hund är värd att tilldelas CK.
Föreligger överdrifter som de facto
är tydliga abnormiteter eller defekter
ska hunden som alltid erhålla ”Disqualified”.
Frekvent förekommande fel i enskilda
raser är inte rutinmässigt införda i SRD
om det inte finns tydliga samband med
överdrifter och hälsoaspekter.
Domaren förväntas att i den skrivna
kritiken kommentera de förhållanden
som påpekas i SRD och också särskilt
framhålla när hunden visar sundhet i
dessa riskområden. Det bör framgå av
kritiken om och hur observerade överdrifter
påverkat kvalitetspriset.
Domaren förväntas också att på en
särskild blankett (se sidorna 29-30) för
varje ras notera förekomsten av de i SRD
angivna förhållandena samt ge egna
synpunkter om så önskas. Domaren kan
också föreslå att andra raser aktualiseras
för SRD-listan.
Domaren uppmanas vidare observera
och i kritiken påpeka sådana överdrifter
i uppvisning och presentation, som kan
vara till men och är oetiska i relation till
hundens hälsa och funktion och på ett
ofördelaktigt sätt kan påverka respekten
för hundutställningars seriösa mål.
6
Andning
Alla hundar ska kunna andas obesvärat
även under rörelse
Ögon
Alla hundar ska kunna uppvisa ögon
fria från irritation
Hud
Alla hundar ska ha frisk hud utan tecken
på irritation
Bett och tänder
Alla hundar ska ha friska tänder och
standardenligt bett. Felplacerade tänder
som skadar tandköttet eller gommen är
diskvalificerande fel
Kondition
Inga hundar ska vara överviktiga
Generellt gäller för
hundar av alla raser
Päls
Päls ska inte vara så omfångsrik att
den besvärar hunden eller hindrar
rörelsefriheten
Rörelser
Alla hundar ska röra sig rastypiskt och
utan synbar ansträngning eller besvär
Mentalitet
Alla hundar skall ha en mentalitet som
tillåter att de kan fungera i samhället.
Rastypiska beteenden måste beaktas
och tillåtas, men överdrivet reserverat
eller skarpt beteende är aldrig önskvärt.
Aggressivitet och paniskt flyktbeteende
kan icke tolereras och skall rendera
hunden ”Disqualified”.
De kortskalliga raserna finns representerade
i grupp 2 och 9 och utgör en
speciell rastyp där anatomiska förändringar
förekommer i olika grad i såväl
nos, käkar, ögon, hud som bröstkorg.
Att överdriva den kortskalliga rastypens
särdrag är förenat med allvarliga
hälsorisker.
De kondrodystrofiska rasernas finns
representerade i alla grupper utom 7,
8 och 10. Om de rastypiska särdragen
överdrivs medför detta allvarliga risker
för påverkan av rörelseförmåga och
markfrigång.
7
FCI grupp 1
Vall-, boskaps- och herdehundar
Om raserna i grupp 1
Gruppen omfattar flera arbetande hundraser, för vilka rörelseförmågan är särskilt
viktig. Rörelser ska därför bedömas med stor omsorg om kapacitet, sundhet och
rastyp.
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Collie
I rasen förekommer
• smal underkäke som kan ge felställda hörntänder som biter upp i gommen.
”Underkäken skall vara stark och väl markerad.”
• för små, djupt liggande ögon. ”Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt
små) mandelformade.”
• ängslighet och otillgänglighet
Särskild uppmärksamhet ska ägnas underkäke, bett, ögon och mentalitet.
Bouvier des flandres
Briard
Ca de bestiar
Cão da serra de aires
Ceskoslovenský vlac
Ciobanesc romanesc carpatin
Ciobanesc romanesc mioritic
Collie, korthårig 
Collie, långhårig 
Gos d’atura catala
Hollandse herdershond:
- korthårig
- långhårig
- strävhårig
Hrvatski ovcar
Juzjnorusskaja ovtjarka
Komondor
Kuvasz
Australian cattledog
Australian kelpie
Australian shepherd
Australian stock dog / working kelpie
Australian stumpy tail cattle dog
Bearded collie
Beauceron
Belgisk vallhund:
- groenendael
- laekenois
- malinois
- tervueren
Bergamasco
Berger des pyrénées à face rase
Berger des pyrénées à poil long
Berger picard
Border collie
Bouvier des ardennes
Lancashire heeler
Maremmano abruzzese
Mudi
Old english sheepdog
Polski owczarek nizinny
Polski owczarek podhalanski
Puli
Pumi
Saarloos wolfhond
Schapendoes
Schipperke
Schäfer 
Shetland sheepdog
Slovenský cuvac
Vit herdehund
Welsh corgi cardigan 
Welsh corgi pembroke 
Raser markerade med  finns med i SRD.
8
Grupp 1
Schäfer
I rasen förekommer
• inkorrekt frambensställning, till exempel tåvid (fransysk)
• övervinklat bakställ (knä- och hasled) med instabilitet i hasen, marktrånghet,
hastrånghet och/eller kohasighet
Särskild uppmärksamhet ska ägnas värderingen av rörelserna, som ska granskas
inte bara i trav utan även i skritt, vidare att standarden föreskriver att ryggen ska
vara ”lätt sluttande”.
Welsh corgi cardigan
Den ska vara ”robust … rörlig och uthållig. Kroppen är lång i förhållande till mankhöjden.”
”Frambenen skall vara korta men kroppen skall ha gott markavstånd.”
I rasen förekommer
• överdrivet lång kropp och lågställdhet
• ”Underarmarna ska vara lätt böjda…” och ”tassarna lätt utåtvridna” vilket inte
får överdrivas och inverka menligt på rörelserna
• dåligt utvecklat bakställ
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt rörelserna och de typiska proportionerna.
Welsh corgi pembroke
”…en lågställd, kraftig och robust byggd hund. Kroppen skall vara medellång,
inte kort och kompakt.”
I rasen förekommer
• överdriven lågställdhet
• dålig frambenskonstruktion
• dåligt vinklade bakställ och rörelser utan frånspark
Särskild uppmärksamhet ska därför ägnas åt rörelserna och de typiska proportionerna;
lågställd och ej kort.
9
FCI grupp 2
Schnauzer och pinscher, molosser och
bergshundar samt sennenhundar
Affenpinscher
Aidi
Anatolisk herdehund
Appenzeller sennenhund
Berner sennenhund
Boxer 
Broholmer
Bullmastiff 
Cane corso
Cão da serra da estrela:
- pelo comprido
- pelo curto
Cão de castro laboreiro
Cão fila de são miguel
Cimarrón uruguayo
Dansk-svensk gårdshund
Dobermann
Dogo argentino
Dogo canario
Dogue de bordeaux 
Dvärgpinscher
Dvärgschnauzer:
- peppar & salt
- svart
- svart & silver
- vit
Engelsk bulldogg 
Entlebucher sennenhund
Fila brasileiro
Grand danois 
Grosser schweizer sennenhund
Hollandse smoushond
Hovawart
Kavkazskaja ovtjarka
Krazski ovcar
Landseer
Leonberger
Mastiff 
Mastin español
Mastino napoletano 
Newfoundlandshund
Perro dogo mallorquín/ca de bou
Pinscher
Pyrenéerhund
Pyreneisk mastiff
Rafeiro do alentejo
Riesenschnauzer:
- peppar & salt
- svart
Rottweiler
Sankt bernhardshund:
- korthårig 
- långhårig 
Sarplaninac
Schnauzer:
- peppar & salt
- svart
Shar pei 
Sredneasiatskaja ovtjarka
Svart terrier
Tibetansk mastiff
Tornjak
Tosa
Österreichischer pinscher
Om raserna i grupp 2
Gruppen omfattar flera stora, tunga raser av molosser- och bergshundstyp. Det
är av största betydelse att de inte är överviktiga, vidare att de har sund och stark
kroppskonstruktion, så att de kan bära upp den rastypiskt tunga kroppen och
röra sig utan synbar ansträngning eller smärta. Fransysk benställning och veka
handleder, kohasighet eller frånvaro av vinklar i bakstället är inte normaltillstånd
hos storvuxna raser. Rosslande andhämtning, alltför tungt hängande huvud och
kraftig salivutsöndring är heller inte normaltillstånd hos några raser.
Några av de molossoida raserna har riklig och löst liggande hud som dock aldrig
får överdrivas till att medföra obehag för hunden. Huden ska vara frisk och utan
tecken på irritation.
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Raser markerade med  finns med i SRD.
10
Grupp 2
Boxer
I rasen förekommer
• andningsproblem med öppen mun och ”snorkningar”, som kan förknippas med
ett alltför kort nosparti, otillräckligt utrymme i svalget och/eller knipta näsborrar
• irriterad och missfärgad hud
• underutvecklade incisiver
Standarden föreskriver att ”Nosryggens längd skall förhålla sig till skallens längd
som 1:2” och får alltså inte vara överdrivet kort.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas huvudets proportioner, andningen, bettet och
huden.
Bullmastiff
I rasen förekommer
• andningsproblem som kan förknippas med överdrivet kort nosparti samt otillräckligt
utrymme i svalget och/eller knipta näsborrar
• överdriven mängd ansiktshud som kan leda till ögonproblem
• bristande bakbensvinklar som kan ge upphov till knäledsproblem; överbyggdhet
och mycket brant kors som kan leda till rörelsestörning
• extremtyp med överdriven storlek och massa
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt andningen, att nospartiet är av korrekt längd
– inte kortare än 1/3 av huvudets totala längd – samt att ögonen inte är inbäddade
i riklig och lös hud.
Sunda rörelser samt korrekta bakbensvinklar ska värderas högt. Extrem typ/storlek
ska stå tillbaka för sundhet och balanserad, korrekt konstruktion.
Dogue de bordeaux
I rasen förekommer ökad risk för störningar på grund av
• otillräckligt strama ögonkanter
• anatomiska fel som fransyskt framställ och dåligt vinklat bakställ med bakhöghet
som kan ge upphov till kraftlösa och släpande rörelser
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid ögonstatus och rörelser.
Engelsk bulldogg
Rasens extrema konstruktion, med bland annat förkortad skalle och underutvecklad
nosrygg, gör att ytterligare överdrifter medför allvarliga hälsorisker.
I rasen förekommer
• andningsproblem på grund av trånga andningsvägar på olika nivåer, men
11
Grupp 2
framförallt otillräckligt utrymme i svalg och bröstkorg. Andningssvårigheter
är diskvalificerande fel
• osund konstruktion och otillräckliga vinklar i fram- och bakställ som kan leda
till rörelsestörningar. ”Sunda rörelser utifrån typen är av största vikt.”
• alltför kort nosrygg och alltför riklig ansiktshud som kan ge upphov till skador
och inflammationer i ögonen
• nosrynka som är överhängande och hudveck i svansregionen som kan ge upphov
till inflammationer
Bedömningen ska fästa särskild uppmärksamhet vid huvudets utformning, andning,
rörelser, ögonstatus, hud- och svansstatus.
Standarden föreskriver bestämt vikten av att obesvärad andning och god rörelseförmåga
ska premieras.
Grand danois
I rasen förekommer
• otillräckligt strama ögonkanter
• överkotade handlovar, så kallad bockbenthet samt klent bakställ
• trampdynor med ofullständig markkontakt
• instabil mentalitet
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid strama ögonkanter, fram- och bakställets
konstruktion och tassarnas utformning. Tillgänglighet skall krävas.
Mastiff
I rasen förekommer ökad risk för problem på grund av
• övertunga, lågt burna huvuden
• överbyggdhet, mycket brant kors och för raka bakbensvinklar som kan leda till
osunda besvärade rörelser
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att hunden har stark, kraftfull och sund
konstruktion som orkar bära upp det typiska, massiva huvudet och den kraftiga
kroppen med grov benstomme. Rörelserna ska vara sunda, ”kraftfulla med god
steglängd”.
Mastino napoletano
Rasens kroppsbyggnad, som ”skall vara en tungviktares”, och dess typiska hud,
”tjock, riklig och löst liggande på hela kroppen”, gör att uttalade överdrifter är
förenade med allvarliga hälsorisker.
I rasen förekommer
• alltför riklig hud med överdriven veckbildning samt otillräckligt strama ögonkanforts.
nästa sida
12
Grupp 2
ter som kan ge upphov till hudbesvär och utåt- eller inåtrullade ögonkanter
• felaktig benställning och dålig konstruktion som kan leda till osunda och besvärade
rörelser
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid hud- och ögonstatus samt rörelserna.
Förekomst av alltför riklig hud och rörelsestörningar ska tydligt inverka på kvalitetsprissättningen.
Däremot ska hundar värderas högt när de har de i standarden
efterfrågade rastypiska katt- eller björnlika smidiga, något långsamma rörelserna
med kraft i bakstället och god räckvidd fram.
Shar pei
Rasens speciella hud (mucinos), gör att överdrifter kan medföra allvarliga hälsorisker.
I rasen förekommer
• överdrivet riklig, rynkig hud som kan ge upphov till ögonproblem, hud- och
öronbesvär
• sådan kuddighet av underläppen att denna rullar in över tänderna och stör bettets
funktion. Konstant, hård inrullning (så kallad tight lip) som kan förorsaka
skador och bettfel är en diskvalificerande defekt
Notera att bland annat följande förhållanden hos shar pei är diskvalificerande fel:
”Hud, rynkor eller hårstrån som stör ögats normala funktion”
”Kraftiga hudveck på kroppen och benen (utom på manke och svansrot)”
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid hud, ögon och bett. Hundar med korrekt
underläpp, friska/sunda ögon och frisk hud och öron ska värderas högt.
St bernhardshund
I rasen förekommer ökad risk för hälsoproblem på grund av
• överdriven mängd lös hud, slappa läppfickor och otillräckligt strama ögonkanter
• överdimensionerat stort huvud
• felaktiga proportioner med lågställdhet som kan leda till rullande gång
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid att mängden lös hud är korrekt, att
ögonstatus är sund och att hundarna har korrekta proportioner, stark, kraftfull
konstruktion och sunda rörelser.
13
FCI grupp 3
Terrier
Airedaleterrier
American staffordshire terrier
Australisk terrier
Bedlingtonterrier
Borderterrier
Bullterrier 
Cairnterrier
Ceskyterrier
Dandie dinmont terrier
English toy terrier
Irish glen of imaal terrier
Irish softcoated wheaten terrier
Irländsk terrier
Jack russell terrier
Kerry blue terrier
Lakelandterrier
Manchesterterrier
Miniatyrbullterrier 
Nihon teria
Norfolkterrier
Norwichterrier 
Parson russell terrier
Sealyhamterrier
Silky terrier
Skotsk terrier
Skyeterrier 
Släthårig foxterrier
Staffordshire bullterrier 
Strävhårig foxterrier
Terrier brasileiro
Tysk jaktterrier
Welshterrier
West highland white terrier 
Yorkshireterrier 
Om raserna i grupp 3
Gruppen innefattar några raser med hudproblem, några med bettproblem och
några med tendenser till typ-överdrifter.
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Bullterrier/Miniatyrbullterrier
I rasen förekommer ökad risk för
• trång underkäke med felställda hörntänder som en följd av rasens helt unika
huvudform
• hudproblem i form av hårlösa fläckar med irriterad hud och glanslös päls
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hud och päls men framförallt att huvudets
korrekta typ kombineras med en kraftig underkäke.
Norwichterrier
I rasen förekommer ökad risk för hälsoproblem på grund av
• tendenser till dvärgväxt i form av äppelskalle, utstående ögon och förkortat
nosparti med tendens till uppnäsa
• extremt korta proportioner som kan påverka andningen och rörelserna
Särskild uppmärksamhet ska därför ägnas åt korrekta proportioner i både huvud
och kropp samt fria rörelser och andning.
Raser markerade med  finns med i SRD.
14
Skyeterrier
I rasen förekommer
• krokiga framben och lösa armbågar
Särskild uppmärksamhet ska ägnas rörelserna som ska vara sunda och utan tendens
till hälta.
Staffordshire bullterrier
I rasen förekommer
• felställda hörntänder
Särskild uppmärksamhet ska ägnas bett och tänder.
West highland white terrier
I rasen förekommer
• irriterad hud och missfärgad päls bland annat på grund av hudveckbildningar
Särskild uppmärksamhet ska ägnas hud och päls.
Yorkshireterrier
I rasen förekommer
• andningsproblem till följd av trånga andningsvägar
• dålig käk- och tandstatus som kan ge upphov till att tungan inte hålls inne i
munhålan; detta är en anomali
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid andningen, normalt utvecklat nosparti med
väl öppna näsborrar, friska tänder och korrekt käk- och tungstatus.
Grupp 3
15
FCI grupp 4
Taxar
Om raserna i grupp 4
Inga raser i grupp 4 berörs för närvarande.
Tax:
- normalstor:
-korthårig
-långhårig
-strävhårig
- dvärg:
-korthårig
-långhårig
-strävhårig
- kanin:
-korthårig
-långhårig
-strävhårig
16
FCI grupp 5
Spetsar och raser av urhundstyp
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Chow chow
Överdrifter avseende mängden hud samt bakställets utformning kan innebära
allvarliga hälsorisker.
I rasen förekommer
• andningsbesvär med snarkande och ansträngd andning ofta med konstant
munandning på grund av otillräckligt utrymme i luftvägar och svalg
• överdriven mängd hud som bäddar in ögonen och kan orsaka problem. ”Ögonen
skall vara mörka, ovala, av medelstorlek och sunda.”
Akita
Alaskan malamute
American akita
Basenji
Canaan dog
Chowchow 
Cirneco dell’etna
Eurasier
Faraohund
Finsk lapphund
Finsk spets
Grönlandshund
Hokkaido
Hälleforshund
Isländsk fårhund
Japansk spets
Jämthund
Kai
Karelsk björnhund
Keeshond (tysk spets/wolfspitz)
Kishu
Korea jindo dog
Lapsk vallhund
Mexikansk nakenhund:
- stor
- mellan
- liten
Norrbottenspets
Norsk buhund
Norsk lundehund
Norsk älghund, grå (gråhund)
Norsk älghund, svart
Perro sin pelo del perú:
- grande
- médio
- pequeno
Podenco canario
Podenco ibicenco:
- korthårig
- strävhårig
Podengo portuguès:
- pelo cerdoso:
- grande
- médio
- pequeno
- pelo liso:
- grande
- médio
- pequeno
Pomeranian (tysk spets/zwergspitz)
Rysk europeisk lajka
Samojedhund
Shiba
Shikoku
Siberian husky
Svensk lapphund
Svensk vit älghund
Taiwan dog
Thai ridgeback dog
Tysk spets:
- grosspitz
- mittelspitz
- kleinspitz
Volpino italiano
Västgötaspets
Västsibirisk lajka
Östsibirisk lajka
Raser markerade med  finns med i SRD.
17
• alltför raka bakbensvinklar som kan ge rörelsestörning. Överkotade knä- och
hasleder är en anatomisk defekt
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid andning, rörelser, ögon och hudstatus.
Hundar som har fri andning, korrekta ögon utan irritation samt rastypiska men
likväl sunda rörelser ska värderas högt.
Tysk spets/Pomeranian (tidigare dvärgspets)
I rasen förekommer
• alltför små hundar
• underutvecklat nosparti som kan förknippas med bettproblem, tungfel och
felställda hörntänder
• öppen fontanell som ökar risken för neurologiska störningar. Öppen fontanell
är ett diskvalificerande fel
• inkorrekt ”bomullspäls” som kan ge hårlöshet
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid korrekt storlek (varken för stor eller
för liten) och vid skallens bensömmar. Nospartiet ska varken vara för kort eller för
långt och ha sunda käkar och tänder. Pälsens kvalitet ska observeras.
Grupp 5
18
FCI grupp 6
Drivande hundar samt
sök- och spårhundar
Alpenländische dachsbracke
American foxhound
Anglo-francais de petite venérie
Ariégeois
Basset artésien normand 
Basset bleu de gascogne
Basset fauve de bretagne
Basset hound 
Bayersk viltspårhund
Beagle
Beagle harrier
Billy
Black and tan coonhound
Blodhund 
Bosanski ostrodlaki gonic-barak
Briquet griffon vendéen
Chien d’artois
Crnogorski planinski gonic
Dalmatiner
Deutsche bracke
Drever
Dunkerstövare
Erdélyi kopó
Estlandsstövare
Finsk stövare
Foxhound
Francais blanc et noir
Francais blanc et orange
Francais tricolore
Gonzcy polski
Gascon saintongeois
Grand anglo-francais blanc et noir
Grand anglo-francais blanc et orange
Grand anglo-francais tricolore
Grand basset griffon vendéen
Grand bleu de gascogne
Grand griffon vendéen
Griffon bleu de gascogne
Griffon fauve de bretagne
Griffon nivernais
Haldenstövare
Hamiltonstövare
Hannoveransk viltspårhund
Harrier
Hellinikos ichnilatis
Hygenstövare
Istarski kratkodlaki gonic
Istarski ostrodlaki gonic
Ogar polski
Otterhound
Petit basset griffon vendéen
Petit bleu de gascogne
Plott
Poitevin
Porcelaine
Posavski gonic
Rhodesian ridgeback
Russkaja gontjaja
Rysk fläckig stövare
Sabueso español
Schillerstövare
Schweiziska små stövare:
- berner
- jura
- luzerner
- schwyzer
Schweiziska stövare:
- berner
- jura
- luzerner
- schwyzer
Segugio italiano, släthårig
Segugio italiano, strävhårig
Serbski gonic
Serbski trobojni gonic
Slovenský kopov
Smålandsstövare
Steirische rauhaarbracke
Tirolerbracke
Westfälische dachsbracke
Österreichische glatthaarige
bracke (brandlbracke)
Om raserna i grupp 6
I gruppen ingår arbetande jakthundar med krav på sund konstruktion.
I samtliga bassetraser förekommer deformerade bröstkorgar med defekter i revben
och/eller med kort bröstben. Vidare förekommer att trampdynorna inte har
fullständig markkontakt.
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Raser markerade med  finns med i SRD.
19
Grupp 6
Basset artésien normand
I rasen förekommer
• felaktigt utvecklad bröstkorg
• överdrift av frambenens krokighet så att handlovarna berör varandra
• trampdynor med ofullständig markkontakt som kan ge rörelsestörningar
”Diskvalificerande fel: För kort bröstben eller avsaknad av svärdformat broskparti.
Starkt deformerad bröstkorg. Helt raka framben.”
Basset hound
Överdrifter av rasens kondrodystrofa typ, proportioner och substans samt enskilda
rasdetaljer kan medföra allvarliga hälsorisker.
I rasen förekommer
• för öppna och/eller otillräckligt strama ögonkanter som kan ge upphov till
problem
• överdriven öronlängd
• osund och/eller alltför riklig mängd lös hud som kan medföra hudvecksinflammationer.
”En viss mängd löst liggande hud är önskvärt”
• bristfällig konstruktion i fram- och/eller bakställ och/eller alltför lågt markavstånd
till följd av för korta ben vilket är avvikelser som kan ge upphov till
rörelsestörningar
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon, öron, hud, typiska proportioner
och rörelser. Standardtexten lyder: ”Rörelserna är mycket viktiga. De skall vara
fria och typiska med god räckvidd framåt och bakben med gott påskjut. Has- och
knäleder får aldrig vara stela under rörelse, inte heller får tår släpa i marken.”
Sunda ögon samt fria rörelser ska värderas högt, liksom sund hud och korrekt
ansatta öron av rätt struktur och längd.
Blodhund
I rasen förekommer
• otillräckligt strama ögonkanter som kan leda till ögonproblem
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon- och hudstatus.
20
FCI grupp 7
Stående fågelhundar
Om raserna i grupp 7
I gruppen ingår jakthundar som inte får vara lymfatiska, tunga, överpälsade eller
ha överdrivet djupa och flata bröstkorgar.
Bracco italiano
I rasen förekommer
• alltför riklig lös hud och otillräckligt strama ögonkanter som kan leda till problem
Uppmärksamhet ska därför fästas vid hud och ögon.
Spinone
I rasen förekommer
• alltför riklig lös hud och otillräckligt strama ögonkanter som kan leda till problem
Uppmärksamhet ska därför fästas vid hud och ögon.
Bracco italiano 
Braque d’auvergne
Braque de l’ariège
Braque du bourbonnais
Braque francais, type gascogne
Braque francais, type pyrénées
Braque saint-germain
Breton
Cesky fousek
Drentsche patrijshond
Engelsk setter
Epagneul bleu de picardie
Epagneul de pont-audemer
Epagneul francais
Epagneul picard
Gammel dansk hönsehund
Gordonsetter
Griffon d’arret à poil dur/korthals
Grosser münsterländer
Irländsk röd och vit setter
Irländsk röd setter
Kleiner münsterländer
Korthårig vorsteh
Långhårig vorsteh
Perdigueiro portuguès
Perdiguero de burgos
Pointer
Pudelpointer
Slovenský hrubosrsty stavac
Spinone 
Stabyhoun
Stichelhaariger deutscher vorsteh
Strävhårig vorsteh
Ungersk vizsla, korthårig
Ungersk vizsla, strävhårig
Weimaraner:
- korthårig
- långhårig
Raser markerade med  finns med i SRD.
21
FCI grupp 8
Stötande hundar, apporterande
hundar och vattenhundar
Om raserna i grupp 8
I gruppen ingår arbetande jakthundar varför uthållighet och rörelser är särskilt
viktiga. Skillnaden mellan massa och fetma ska uppmärksammas. Flera av raserna
i gruppen har problem med ögon och öron på grund av för riklig hud respektive
för tunga och pälsrika öronlappar.
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Amerikansk cockerspaniel
I rasen förekommer ökad risk för hälsoproblem på grund av
• grunda ögonhålor i extremt kort, rundad skalle
• alltför kort nosparti som kan ge bettproblem
• underutvecklad kort bröstkorg
• otillräckligt strama ögonkanter
• överdriven pälsmängd och felaktig pälskvalitet
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid korrekta proportioner i huvud och
bröstkorg, sunda ögon och korrekt päls.
Clumber spaniel
Den är en rörlig arbetande hund som skall vara i god kondition utan övervikt och
utan överdrifter i huvud och skalle.
I rasen förekommer ökad risk för problem på grund av
• för stora och tunga hundar
American water spaniel
Amerikansk cocker spaniel 
Barbet
Chesapeake bay retriever
Clumber spaniel 
Cocker spaniel 
Curly coated retriever
Engelsk springer spaniel 
Field spaniel
Flatcoated retriever
Golden retriever
Irländsk vattenspaniel
Kooikerhondje
Labrador retriever 
Lagotto romagnolo
Nova scotia duck tolling retriever
Perro de agua español
Portugisisk vattenhund
Sussex spaniel 
Wachtelhund
Welsh springer spaniel
Wetterhoun
forts. nästa sida
Raser markerade med  finns med i SRD.
22
Grupp 8
• överdrivet tunga huvuden med mycket löst skinn som bland annat kan leda till
ögonproblem
• osund konstruktion med knappa vinklar och ineffektiva rörelser
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid storlek, huvud och kraftfulla, sunda
rörelser av korrekt typ.
Cocker spaniel
I rasen förekommer
• otillräckligt strama ögonkanter och alltför riklig lös, tjock hud som kan ge
problem
• de typiska öronen kan skapa problem med inflammationer hos individer med
förtjockad hud och tung, ullig päls. ”Pälsen ska vara slät, silkesaktig, aldrig sträv
eller vågig, inte alltför riklig och aldrig lockig.”
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid hud, ögon, öron och korrekt
pälskvalitet.
Engelsk springer spaniel
I rasen förekommer
• otillräckligt strama ögonkanter och alltför riklig lös, tjock hud som kan leda
till ögonproblem
• de lågt ansatta öronen kan skapa problem med återkommande öroninflammationer
hos individer med förtjockad hud och tung, ullig päls
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid hud, ögon och öron.
Labrador retriever
I rasen förekommer
• fetma/övervikt
• hältor samt andra rörelsestörningar
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid korrekta rörelser. Fetma/övervikt
ska inte förväxlas med massa.
Sussex spaniel
I rasen förekommer
• otillräckligt strama ögonkanter och alltför riklig lös, tjock hud som kan leda
till ögonproblem
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid ögon och hud.
23
FCI grupp 9
Sällskapshundar
Om raserna i grupp 9
Flera raser inom gruppen är extremt byggda med förkortad skalle och underutvecklat
nosparti. Att ytterligare överdriva deras rastypiska drag är förenat med
allvarliga hälsorisker.
Den brachycephala (kortskalliga) huvudformen hör till rastypen hos bostonterrier,
fransk bulldogg, griffoner, japanese chin, king charles spaniel, mops, pekingese
och shih tzu men kan vid överdrift medföra problem som för stora, utstående
ögon i grunda ögonhålor vilket kan förorsaka ögonprolaps. För stora ögon kan i
kombination med för mycket hud eller päls runt ögonen också leda till hornhinneskador.
Skev underkäke och tungfel förekommer inte sällan hos dvärghundar och är
diskvalificerande fel.
Trånga andningsvägar med rosslande andhämtning och hopknipta näsborrar är
ett allvarligt problem som måste uppmärksammas.
De flesta av dessa raser ska ha rymliga, långa bröstkorgar med väl välvda revben
som når långt bak och ger skydd åt hjärta och lungor samt stöd åt diafragman.
Noterade osunda avvikelser är korta, öppna (för korta revben) bröstkorgar med
kort bröstben liksom även inbuktande revben och smala bröstkorgar vilket är
mycket allvarliga fel.
Några av raserna i gruppen hör till så kallade ”pälsraser” där extrema överdrifter
Bichon frisé
Bichon havanais
Bolognese
Bostonterrier 
Cavalier king charles spaniel 
Chihuahua:
- korthårig 
- långhårig 
Chinese crested dog (hairless och
powder puff) 
Coton de tuléar
Fransk bulldogg 
Griffon belge 
Griffon bruxellois 
Japanese chin 
King charles spaniel 
Kromfohrländer
Lhasa apso
Löwchen
Malteser
Mops 
Papillon
Pekingese 
Petit brabançon 
Phalène
Prazsky krysarik
Pudel:
- stor 
- mellan
- dvärg
- toy
Russkaja tsvetnaya bolonka
Russkiy toy
Shih tzu 
Tibetansk terrier
Tibetansk spaniel
Raser markerade med  finns med i SRD.
24
lett till felaktiga, ulliga och ymniga pälsar som blir tunga och därmed hämmar
hundens rörelseförmåga.
Kraftlösa, släpande rörelser ses hos några av raserna som effekt av bland annat
dålig muskelkondition.
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Bostonterrier
I rasen förekommer ökad risk för problem till följd av
• alltför kort kropp, för välvd rygglinje, alltför kort svans, för kort och platt nosparti
och tungt och grovt huvud
• andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar i form av otillräckligt
utrymme i svalg och bröstkorg samt av knipta näsborrar
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid andningen, huvudets/skallens utformning
och hundens proportioner.
Cavalier king charles spaniel
I rasen förekommer
• andningsbesvär med ”snorkningar”
• irriterade hudveck och otillräckligt strama ögonkanter
• utstående/prominenta ögon med grunda ögonhålor som kan leda till ögonskador.
”Ögonen skall vara stora, mörka och runda utan att vara framträdande.”
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning, hud- och ögonstatus.
Chihuahua
I rasen förekommer ökad risk för problem på grund av
• dåligt slutna bensömmar i skallen. Öppen fontanell är ett diskvalificerande fel
• underutvecklat nosparti som kan ge upphov till bett- och käkproblem, hörntänder
som biter upp i gommen samt tungfel
• klen och osund konstruktion i bakstället. ”Bakstället skall vara väl musklat med
långa bendelar.”
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid skallens och käkarnas utformning
och den allmänna anatomin.
Chinese crested dog
I rasen förekommer
• hudskador till följd av hälsovådlig och etiskt oacceptabel pälsborttagning (till
exempel rakning/vaxning) för att dölja att huden inte är hårlös.
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid huden.
Grupp 9
25
Grupp 9
Fransk bulldogg
Rasens extrema konstruktion, bland annat med förkortad skalle och underutvecklad
nosrygg och svans, gör att överdrifter medför allvarliga hälsorisker.
I rasen förekommer
• andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar på grund av
alltför kort nos, otillräckligt utrymme i svalg och/eller bröstkorg och även
knipta näsborrar
• för kort nos och för stora ögon vilket ökar risken för ögonskador och inflammationer,
”nospartiets längd skall vara ungefär 1/6 av huvudets totala längd”
• överdrivet korta proportioner i hals och rygg och otillräckliga vinklar i bak- och
framställ som kan ge upphov till kraftlösa, släpande rörelser
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning, nosryggen, ögon och att
”rörelserna skall vara fria” och aktiva.
Standarden frågar efter en hund som är kompakt och samlad, men som inte får ha
överdrivet korta proportioner. Medfödd avsaknad av svans är diskvalificerande.
Hundar som andas och rör sig obehindrat och har en god hud- och ögonstatus
och en synlig, icke fixerad svans ska värderas högt.
Griffon – belge, bruxellois och petit brabançon
I rasen förekommer
• andningsbesvär på grund av otillräckligt utrymme i svalg och bröstkorg och/
eller knipta näsborrar
• alltför kort nos som disponerar för skador på ögonen
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andningsförmåga, ögon, nos och
käkparti.
Japanese chin
I rasen förekommer ökad risk för problem med
• andningsbesvär till följd av knipta näsborrar, för liten och smal skalle samt för
kort bröstkorg
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andningen, huvudet/skallens och
bröstkorgens utformning.
King charles spaniel
I rasen förekommer ökad risk för problem med
• bristande anatomisk konstruktion med underutvecklad kilformad bröstkorg
och fransysk frambensställning
• alltför stora ögon
forts. nästa sida
26
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid skallens och ögonens utformning liksom
den allmänna anatomin och rörelserna.
Mops
I rasen förekommer allvarlig risk för hälsoproblem.
• andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar i form av otillräckligt
utrymme i svalg och bröstkorg och/eller knipta näsborrar
• alltför kort nosrygg med överdriven mängd lös hud och hårda pälshår på nosrynkan
som stör ögonens och nostryffelns funktion. Standardtexten har inte
krav på nosrynka, varken hel eller delad!
• korta, öppna bröstkorgar med för korta revben och kort bröstben
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andningen, hud- och ögonstatus
och bröstkorgen.
Pekingese
Rasens extrema konstruktion, bland annat med förkortad skalle, underutvecklad
nosrygg och käkar gör att överdrifter medför allvarliga hälsorisker.
I rasen förekommer
• andningsbesvär som beror bland annat på litet smalt huvud, trångt ansikte med
underdimensionerat käkparti (grund, smal underkäke), trång munhåla och/
eller otillräckligt utrymme i svalg och/eller bröstkorg samt knipta näsborrar.
Andningsförmågan ska bedömas med hunden i rörelse
• alltför stora ögon där ögonvitan är synlig
• överhängande nosrynka
• tunn och/eller grund bröstkorg med otillräckligt stöd för frampartiet som blir
framskjutet med lösa armbågar och överkotande handled
• knappt vinklat, brett bakparti med instabil hasled som hämmar utvecklingen
av en god muskulatur och medför otypiska rörelser
• för stor och/eller ullig päls som besvärar hunden
Alla tecken på faktiska andningssvårigheter är oacceptabelt och skall fördömas
kraftigt.
Vid bedömning av pekingese måste uppmärksamhet fästas vid andningen, ögon,
päls och särskilt rörelserna. Domaren ska respektera att dessa skall vara långsamma
och värdigt rullande. ”Alla hundar ska röra sig rastypiskt utan synbar ansträngning
eller besvär.” (sid. 6)
Grupp 9
27
Grupp 9
Shih tzu
I rasen förekommer
• andningsbesvär på grund av för litet huvud, alltför kort nosparti och knipta
näsborrar
• överdrivet stora, utstående ögon som disponerar för skador
• bristfälligt tandstatus
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning, huvudets proportioner,
ögon, käkparti och tänder.
Storpudel
I rasen förekommer
• extremt smal skalle och nosparti med klen underkäke och därmed felställda
hörntänder och bettproblem
• alltför små, djupt liggande ögon
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid huvudets proportioner, bettet och
ögonens form och placering.
28
FCI grupp 10
Vinthundar
Text inom citationstecken återger standardens formuleringar.
Borzoi
I rasen förekommer problem med
• felplacerade hörntänder som biter upp i gommen
Standardtexten ger tydlig instruktion: ”Felaktig placering i underkäken av en eller
båda hörntänderna så att tandköttet i överkäken eller gommen kan skadas när
käkarna är slutna är diskvalificerande.”
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid bett och underkäkens utveckling.
Irländsk varghund
I rasen förekommer problem med
• felplacerade hörntänder som biter upp i gommen på grund av smal underkäke
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid bett och käkparti.
Afghanhund
Azawakh
Borzoi 
Chart polski
Galgo español
Greyhound
Irländsk varghund 
Italiensk vinthund
Magyar agar
Saluki
Skotsk hjorthund
Sloughi
Whippet
Raser markerade med  finns med i SRD.
29
Utvärdering av SRD-listan
Denna blankett finns tillgänglig vid läns- och specialklubbsutställningar och lämnas
ifylld till arrangerande klubb för vidarebefordran till SKKs kansli.
ARRANGERANDE KLUBB: ..............................................................................................................................
Du dömer rasen ....................................................................................................................................................
vid utställningen i .......................................................................................datum ..............................................
Denna ras finns med på Svenska Kennelklubbens SRD-lista över raser som bör uppmärksammas angående risker för exteriöra överdrifter.
Har du fått skriftlig information om SRD före utställningen? q JA q NEJ
Har du även fått muntlig information om SRD i samband med utställningen? q JA q NEJ
Vi ber dig besvara frågorna nedan, så att vi kan bedöma situationen för utställda hundar av SRD-raserna.
Du uppmanas att studera texten för den ras du ska döma. De inledande anvisningarna förklarar hur SRD ska tillämpas.
1) Antalet hundar av rasen som du dömt vid denna utställning var: ................................................................
Sätt kryss i rutan om inga hundar deltog q
2) Noterade du några av de punkter som finns upptagna i SRD-listan för rasen? q JA q NEJ
Om du svarat JA, vilka av de listade felen fann du och hur många av de utställda hundarna uppvisade dessa?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
3) Anser du att rasen bör finnas med på listan? Du uppmanas svara utifrån din samlade erfarenhet av rasen
inom och utom Sverige. Ge gärna utförligare kommentarer.
q Ja, rasen bör finnas med på listan
q Nej, rasen bör avföras från listan
q Jag kan för närvarande inte ta ställning (kommentera gärna)
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Forts. nästa sida
Utvärdering av SRD-listan
Lämnas ifylld av domaren till arrangerande klubb
för vidarebefordran till SKKs kansli.
SKK A9 febr 12
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 33 22 E-post: tavling@skk.se Webbplats: www.skk.se
Gillsans varianten
TÄVLING
(kopiera fr denna)
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 E-post: kennelnamn@skk.se Webbplats: www.skk.se
Gillsans varianten
KENNELNAMN
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 Webbplats: www.skk.se
Gillsans varianten
UTAN INFO-ADRESS
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 30 00 E-post: reg@skk.se Webbplats: www.skk.se
Gillsans varianten
REGISTRERINGSAVD
Svenska Kennelklubben, 163 85 Spånga Besöksadress: Rinkebysvängen 70
Telefon: 08-795 33 66 E-post: vet@skk.se Webbplats: www.skk.se
Gillsans varianten
AVD FÖR AVEL OCH HÄLSA
Utvardering-av-SRD-listan-A9.indd 1 2013-09-24 15:59:53
30
4) Har du andra synpunkter och har du förslag på andra raser som också bör uppmärksammas?
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Tack för din medverkan!
Datum och underskrift
(namnförtydligande)
Utvardering-av-SRD-listan-A9.indd 2 2013-09-24 15:59:54

Svenska Kennelklubben
163 85 SPÅNGA
Besöksadress Rinkebysvängen 70
Telefon 08-795 30 00 Telefax 08-795 30 40
Webbplats www.skk.se
A7 4 000 ex Feb 11 Bomastryck