SVENSKA KENNELKLUBBEN
HUND
utställning
Regler och bedömningsgång
i sammandrag
HUNDUTSTÄLLNING
”Alla hundraser har avlats fram för en
viss uppgift, till exempel vallning av
boskap eller olika typer av jakt.
Rasstandarden slår fast hur en hund ska
se ut för att på bästa sätt kunna
utföra uppgifterna.”
Foton: Jenny Jurnelius
3
Alla hundraser har avlats fram för en viss
uppgift, till exempel vallning av boskap eller
olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast
hur en hund ska se ut för att på bästa sätt
kunna utföra uppgifterna. Den beskriver
idealhunden i varje ras avseende storlek, färg,
kroppsbyggnad, svansföring, benställning,
bett och så vidare. På utställning vinner den
hund som domaren anser ligger närmast
idealet. I standarden anges också för rasen
specifika fel och diskvalificerande fel, till
exempel otillåten färg eller felaktiga rörelser.
Fel bedöms efter hur stor avvikelsen från
standarden är. Hund med diskvalificerande
fel tilldelas kvalitetspriset Disqualified.
Rasstandarden bestäms av kennelklubben i
rasens hemland.
Rasstandard
Utställningsregler i sammandrag
Allmänna regler
Rätt att delta på utställning har svenskägda
hundar registrerade i SKK och utländskt
ägda hundar registrerade i av SKK erkänd
utländsk kennelklubb. För ägaren gäller
dessutom särskilda krav på medlemskap i
arrangerande klubb.
Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande
regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4
månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.
Hinder för deltagande på utställning
Hund som vid tre tillfällen tilldelats 0 pris/
Disqualified, på grund av att den visat aggressivitet
eller tydligt flyktbeteende äger inte
rätt att delta. Med tydligt flytktbeteende
menas då hund kastar sig paniskt iväg från
domaren och det inte finns någon möjlighet
att närma sig hunden på naturlig väg.
Hund som inte har normalt utvecklade och
normalt belägna testiklar, får inte delta i
officiell klass.
4
HUNDUTSTÄLLNING
Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling
30 dagar före valpning, beräknat från 63
dagar efter första parningen, samt får inte
heller delta förrän 75 dagar efter valpning.
Generellt gäller att svenskfödd hund som
är öron- eller svanskuperad inte får delta på
utställning. Från och med 1 januari 2008
gäller det för alla hundar oavsett födelseland
med några få undantag.
Oacceptabelt beteende
Hundar som under utställning uppvisar
ett oacceptabelt beteende genom att visa
aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt
uppträda hotfullt mot människor eller andra
hundar kan avvisas från utställningsområdet.
Domare och övriga funktionärer har
skyldighet att skriftligen rapportera oacceptabelt
beteende till SKK.
Otillåtet på utställning
Man får inte försämra andra hundars chanser
till rättvis bedömning. Det är inte heller til�-
låtet att med hjälp av någon utanför ringen
påverka uppvisningen av hunden.
Deltagande hund får inte vara skadad eller
sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd
som otillbörligt kan påverka utseende,
prestation, reaktion eller yttring av skada
eller sjukdom.
Hunden får inte de senaste sex månaderna
före utställningen ha ägts, trimmats, tränats,
vårdats eller uppvisats av domaren som ska
bedöma hunden eller av person i domarens
hushåll. Detta gäller även andra situationer
där förtroendet för domarens opartiskhet
kan ifrågasättas.
Utställarens skyldigheter
Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning
av hunden, är skyldig att delta i den
klass där hunden är anmäld, och i eventuell
efterföljande konkurrensklass.
Utställare, vars hund ska ingå i uppfödareller
avelsklass, bör delta med sin hund om
detta begärs av uppfödaren eller ägaren till
avels-hund/-tik då detta tillhör god kynologisk
sed. Det gäller även deltagande i finaltävlingarna
för avels- och uppfödargrupp
om gruppens anmälare så önskar.
Utställaren eller dennes ombud är skyldig att
rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter.
Överträdelse härav kan medföra avvisning
från utställningen, fråntagande av hundens
pris och – vid allvarligare omständigheter –
disciplinära åtgärder. Om hunden förvaras
i tex bil, bur eller tält ska det ske på sådant
sätt att hunden inte kan ta skada. Tänk
speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen
en varm sommardag!
5
Protester med mera
Ändring av domslut kan ske om fel av teknisk
art begåtts, till exempel om hunden
deltagit i fel klass. Eventuell protest mot
domslut ska vara skriftlig och inlämnas till
utställningsbestyrelsen tillsammans med
protestavgiften, som motsvarar dubbel
anmälningsavgift i öppen klass.
Återbetalning av anmälningsavgift
Anmälningsavgiften återbetalas om hunden
inte ska delta på grund av domarbyte.
Man måste själv framföra krav på
återbetalning senast på utställningsdagen
innan bedömningen av aktuell ras börjar.
Anmälningsavgiften återbetalas inte om
utannonserad reservdomare dömer rasen
vid domarbyte eller vid domarändring i
inofficiell valpklass.
HUNDUTSTÄLLNING
Regler för bedömning och bedömningsordning
Hanhundar och tikar bedöms var för sig
enligt schemat på mittuppslaget. Mer detaljerad
information om de olika klasserna
finns i de flesta fall i utställningskatalogen.
Kompletta regler finns i SKKs Utställningsoch
championatregler som finns att ladda
ner på www.skk.se.
Kvalitetsbedömning
Kvalitetsbedömning innebär att hunden
tilldelas pris för sin exteriör och mentalitet
i jämförelse med rasstandardens krav, utan
hänsyn till övriga hundar som deltar i klassen.
Därför kan flera hundar tilldelas samma
kvalitetspris. Kvalitetspriserna är Excellent,
Very good, Good, Sufficient eller Disqualified
samt omdömet Cannot be judged. Även HP
och CK är en kvalitetsbedömning.
Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens
standard, och som presenteras i utmärkt
kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat
temperament, håller utmärkt klass och har
en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i
förhållande till rasidealet tillåter att domaren
kan bortse från smärre detaljfel. Hunden
måste ha tydlig könsprägel.
Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard,
som är välbalanserad och i god kondition.
Smärre fel kan tolereras, men inga som
negativt påverkar helhetsintrycket. Denna
bedömning kan endast ges till en hund av
mycket god klass.
6
Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och
vars exteriöra fel är av mindre framträdande
karaktär.
Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men
som inte har rasens alla karaktärsdrag eller
har bristande fysisk kondition.
Disqualified (diskvalificerad)
Tilldelas hund som i ringen visar aggressivitet
eller typiskt flyktbeteende eller har
sådana anatomisk defekter att de väsentligt
påverkar hundens hälsa och sundhet. Tilldelas
också den hund som är exteriört otypisk
eller har för sin ras diskvalificerande fel eller
är kryptorchid.
Cannot be judged
(kan inte prissättas – KEP)
Hund, som visas i sådant skick att domaren
inte kan bilda sig en säker uppfattning om
dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas
omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel
på detta är om hunden har uppenbara
brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom
ovana vid koppel eller valpigt temperament)
eller visas i dålig kondition (är överdrivet
mager eller fet). Detsamma kan gälla en så
nyligen trimmad hund, att domaren inte
kan göra en säker bedömning av kvaliteten
på hundens hårlag. Vidare kan en hund på
grund av skada visa upp sig så illa, att dess
rörelser är svårbedömda.
Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning innebär att de i
klassen deltagande hundarna inbördes
placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.
I valpklass förekommer även Disqualified
samt omdömet Cannot be judged. Om en
hund fått Disqualified får den inte fortsätta
tävla i någon klass på utställningen.
Valpklass (inofficiell) 6–9mån
Endast konkurrensbedömning. Bästa valp
med HP tävlar vidare i finaltävlingarna i
stora ringen.
Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras
på specialklubbsutställningar.
Juniorklass (junkl) 9–18 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs
ut uppnått 9 månaders ålder. Kvalitetsbedömning.
Hund som får Excellent eller Very
good tävlar vidare i juniorkonkurrensklass.
Juniorkonkurrensklass (junkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent
eller Very good i juniorklass vid ifrågavarande
utställning. Om minst fyra hundar erhållit
Excellent kommer inte hundar med Very
HUNDUTSTÄLLNING
7
good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning.
CK kan tilldelas hundar med utmärkt
helhet och som tilldelats Excellent. Hund
som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.
Unghundsklass (ukl) 15–24 mån
Öppen för hund som den dagen den ställs
ut uppnått 15 månaders ålder och inte är
äldre än 24 månader. Kvalitetsbedömning.
Hund som får Excellent eller Very good tävlar
vidare i unghundskonkurrensklass.
Unghundskonkurrensklass (ukk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent
eller Very good i unghundsklass vid ifrågavarande
utställning. Om minst fyra hundar
erhållit Excellent kommer inte hundar med
Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning.
CK kan tilldelas hundar med
utmärkt helhet och som tilldelats Excellent.
Hund som tilldelats CK skall tävla vidare i
bästa hanhunds-/tikklass.
Bruks- resp. jaktklass (bkl/jkl) 15 mån–
Denna klass anordnas för raser som har
rasspecifika prov och är öppen för provmeriterad
hund som den dagen den ställs
ut uppnått 15 månaders ålder. Kvalitetsbedömning.
Hund som får Excellent eller Very
good tävlar vidare i Bruks- resp. jaktkonkurrensklass.
Bruks- resp. jaktkonkurrensklass (bkk/jkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent
eller Very good i bruks- respektive jaktklass
vid ifrågavarande utställning. Om minst
fyra hundar erhållit Excellent kommer inte
hundar med Very good att tas in i ringen.
Konkurrensbedömning. CK kan tilldelas
hundar med utmärkt helhet och som tilldelats
Excellent. Hund som tilldelats CK
ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Öppen klass (ökl) 15 mån–
Denna klass är öppen för hund som den
dagen den ställs ut uppnått 15 månaders
ålder. Kvalitetsbedömning. Hund som får
Excellent eller Very good tävlar vidare i öppen
klass konkurrens.
Öppen klass konkurrens (ökk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent
eller Very good i öppen klass vid ifrågavarande
utställning. Om minst fyra hundar erhållit
Excellent kommer inte hundar med Very good
att tas in i ringen. Konkurrensbedömning.
CK kan tilldelas hundar med utmärkt
helhet och som tilldelats Excellent. Hund
som tilldelats CK ska tävla vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.
Championklass (chkl) 15 mån–
Denna klass är öppen för hund som den
dagen den ställs ut uppnått 15 månaders
HUNDUTSTÄLLNING
8
POSTADRESS 163 85 Spånga
BESÖKSADRESS Rinkebysvängen 70
TELEFON 08-795 30 00
TELEFAX 08-795 30 40
I konkurrensklasserna
förekommer även
kvalitetspriserna
Hp och Ck.
För att tilldelas Ck
krävs kvalitetspriset
Excellent.
Hundarna jämförs
med varandra och
placeras 1–4.
Hundarnas exteriör
och mentalitet jämförs
med rasstandardens
krav, utan hänsyn
till övriga i klassen
deltagande hundar.
Flera hundar kan få
samma kvalitetspris. I
valpklass förekommer
inte kvalitetsbedömning.
Hundar med Excellent
och Very good går
vidare till konkurrensbedömning.
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
Disqualified
Cannot be judged
Ck
Utan Ck
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
Ck
Utan Ck
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
Ck
Utan Ck
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
Ck
Utan Ck
Kvalitetspriser
Konkurrensbedömning
Kvalitetsbedömning
Hp
Utan Hp
Hundarna startar i olika klasser beroende
på ålder och meriter. Varje ras
för sig och hanar och tikar för sig.
Valpklass (inofficiell klass)
4–6 mån och 6–9 mån
Juniorklass
9–18 mån
Unghundsklass
15–24 mån
Bruks-/jaktklass
15 mån och äldre
Öppen klass
15 mån och äldre
Championklass
15 mån och äldre
Veteranklass
8 år och äldre
Ck
Utan Ck
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
Ck
Utan Ck
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged
Excellent
Very good
Good
Sufficient
Disqualified
Cannot be judged
KLASS
Bedömningsordning
på hundutställning
9
Rasens bästa hane
och bästa tik jämförs.
Vinnaren blir Bäst i
rasen (BIR) och den
andra blir Bäst i
motsatt kön (BIM).
Certifikat och Reservcertifikat
delas ut i
bästa hanhunds-/
bästa tikklass.
Tik och hane tävlar
var för sig.
Vissa raser har
krav på bruks- eller
jaktprovsmerit för att
erhålla certifikat eller
reservcertifikat.
Hund som tilldelas Ck
tävlar vidare i bästa
hanhunds-/tikklass.
Bästa hanhund/
bästa tik
Certifikat
Reserv-cert
CACIB
Reserv-CACIB
Certifikat
CACIB
CACIB och Reserv-CACIB
kan utdelas på
internationella utställningar.
Bäst i motsatt kön
BIM
1:a
2:a
3:a
4:a
Oplacerad
Bästa veteran
Bästa valp med
Hederspris från varje
ras möts och tävlar
om utställningens
bästa valp.
Vinnarna från rasgrupperna
möts och
placeras 1–4.
Segraren får titeln
Best in Show (BIS).
Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning
Konkurrensbedömning
Kvalitetspriser
Konkurrensbedömning
Bästa valp
Finaltävling
(inofficiella tävlingar)
Bäst i rasen
BIR
Bäst i gruppen
BIG
Best in Show
BIS
Alla hundar som blivit BIR
möter övriga raser inom
samma rasgrupp för att
tävla om BIG och
placeras 1–4.
Bästa veteran med
Excellent från varje ras
möts och tävlar om
utställningens
Bästa veteran.
10
ålder och som erhållit internationellt,
svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt
utställningschampionat. Hund som
erhållit svenskt utställningschampionat får
anmälas endast i championklass alternativt
i bruks-/jaktklass om hunden innehar den
provmerit som krävs eller veteranklass om
hunden uppnått 8 års ålder. Kvalitetsbedömning.
Hund som får Excellent eller Very good
tävlar vidare i champion konkurrens klass.
Championkonkurrensklass (chkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent
eller Very good i championklass vid ifrågavarande
utställning. Om minst fyra hundar
erhållit Excellent kommer inte hundar med
Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning.
CK kan tilldelas hundar med
utmärkt helhet och som tilldelats Excellent.
Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i
bästa hanhunds-/tikklass.
Veteranklass (vetkl) 8 år–
Denna klass är öppen för hund som den
dagen den ställs ut uppnått 8 års ålder.
Kvalitetsbedömning. Hund som får Excellent
eller Very good tävlar vidare i veterankonkurrensklass.
Veterankonkurrensklass (vetkk)
I denna klass deltar hund som fått Excellent
eller Very good i veteranklass vid ifrågavarande
utställning. Om minst fyra hundar
erhållit Excellent kommer inte hundar med
Very good att tas in i ringen. Konkurrensbedömning.
CK kan tilldelas hundar med
utmärkt helhet och som tilldelats Excellent.
Hund som tilldelats CK ska tävla vidare i
bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa veteranhane och veterantik med Excellent
tävlar om rasens bästa veteran som går
vidare till finaltävlingarna i stora ringen.
Bästa hanhundsklass (bhkl)
Bästa tikklass (btkl)
I denna klass deltar hanhund/tik som på
ifrågavarande utställning tilldelats CK.
Konkurrensbedömning. Certifikat tilldelas
bäst placerade hanhund respektive tik som
är berättigad att tävla om certifikat. Reserv
certifikat utdelas till näst bästa hund som är
berättigad att tävla om certifikat. Vissa raser
har krav på bruks- eller jaktprovsmerit för
att erhålla certifikat.
Vinnande hane respektive tik tävlar om Bäst
i Rasen (BIR) och Bäst i Motsatt kön (BIM).
Bäst i rasen och Bäst i motsatt kön
(BIR och BIM)
I denna klass deltar hanhund och tik som
vid ifrågavarande utställning vunnit bästa
hanhunds- respektive bästa tikklass. Här utses
Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön
HUNDUTSTÄLLNING
11
HUNDUTSTÄLLNING
(BIM). Hund som vinner BIR tävlar vidare
i finaltävlingarna om Bäst i gruppen (BIG).
CACIB – (Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Beauté)
Vid internationella utställningar ska hanhund
och tik, var för sig, i Bästa hanhundsrespektive
Bästa tikklass, tävla om internationellt
utställningscertifikat, CACIB och
reserv-CACIB. Reserv-CACIB kan tilldelas
närmast placerad hund, som är berättigad
att tävla om CACIB. Hund som anmälts
till junior- eller veteranklass äger inte rätt
att tävla om CACIB.
Avelsklass (avelskl)
Öppen för hanhund som tävlar med grupp
om fyra avkommor undan minst två tikar
och för tik som tävlar med grupp om fyra
avkommor. Avelshunden respektive tiken
ska presenteras tillsammans med gruppen.
Endast konkurrensbedömning. Samtliga i
gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning
vara bedömda i officiell klass och ska
ha tilldelats lägst kvalitetspriset Very good. Det
är gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om
enhetlighet i typ och helhetsintryck som är
avgörande. Grupper av enhetlig och utmärkt
kvalitet tilldelas HP. Bästa avelsgrupp med
HP tävlar vidare i finaltävlingarna.
Uppfödarklass (uppfkl)
Öppen för grupp om fyra hundar av samma
ras uppfödda av en och samma person.
Endast konkurrensbedömning. Samtliga i
gruppen ingående hundar ska vid aktuell
utställning vara bedömda i officiell klass
och ska ha tilldelats lägst kvalitetspriset
Very good. Precis som i avelsklass är det
gruppens genomsnittliga kvalitet i typ
och helhet som är avgörande. Grupper av
enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP.
Bästa uppfödargrupp med HP tävlar vidare
i finaltävlingarna.
Finaltävlingar i stora ringen
Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform
som utöver tävlan om Bäst i gruppen
(BIG) också omfattar tävlan om bästa valp,
veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt
junior handling (separata regler för junior
handling finns på www.skk.se).
Bäst i gruppen (BIG) och
Best in Show (BIS)
BIR-vinnande hundar tävlar inom respektive
grupp. Konkurrensbedömning tillämpas.
De fyra bästa hundarna inom varje grupp
placeras och vinnande hund tilldelas Bäst i
gruppen. BIG-vinnande hundar tävlar mot
varandra om att bli utställningens vackraste
hund – Best in Show.
12
Att tänka på innan du åker till utställningen
Åk till utställningsplatsen i god tid. Det
är speciellt viktigt om din hund är ovan
vid utställningar. Det kan vara kö in till
utställningsområdet på grund av veterinärbesiktningen.
Alla länsklubbsutställningar har en hedersprismonter
där du kan hämta ut eventuella
priser mot uppvisande av hundens kritiklapp
och även köpa rosetter.
Du är skyldig att känna till gällande utställnings-
och championatsregler samt
dopingsregler. Dessa hittar du på på SKKs
webbplats www.skk.se.
Beställ anmälningsblanketter i god tid då
anmälningstiden brukar gå ut cirka 4 veckor
innan utställningen. Blanketten kan skrivas
ut från SKKs webbplats www.skk.se. Anmäl
gärna via internetanmälan på www.skk.se.
Att medlemskapet är betalt innan anmälan
utgår (gäller ej valpklass). Du ska vara medlem
i arrangerande klubb. Vilken klubb som
anordnar den aktuella utställningen framgår
av annonsen.
Hunden måste ha ett svenskt registreringsnummer
om den ägs av en person boende
i Sverige.
Kontrollera att ett giltigt vaccinationsintyg
finns.
Hunden ska vara van att hanteras så att
domaren kan känna på den och titta på
tänderna. Det är bra om hunden även är
van att stå stilla en stund och att den kan
röra sig i trav bredvid sin förare utan att
dra i kopplet.
Om du har en så kallad trimras ska hunden
vara trimmad på rätt sätt för just din ras.
Att tänka på under utställningen
Blir din hund champion måste du skicka
en ansökan till SKK för att få championatet
registrerat. Det kan du göra via en
webbtjänst på www.skk.se eller genom att
skicka in en blankett per post. Blanketten
kan laddas ner från www.skk.se eller beställas
från SKKs kansli.
HUNDUTSTÄLLNING
13
BLI MEDLEM
Läs mer4! 44
Varför bli
MEDLEM
i Svenska Kennelklubben?
14
BLI MEDLEM
i Svenska Kennelklubben
Välkommen till oss!
Svenska Kennelklubben består av länsklubbar, special- och rasklubbar över hela
landet. Klubbarna arbetar för att alla hundar ska födas friska och leva ett gott liv, men
också för att du ska kunna göra roliga och spännande saker tillsammans med din
hund.
Som medlem har du möjlighet att delta i utställningar och i tävlingar, prov, kurser och
mycket annat. Vilken eller vilka klubbar du ska gå med i beror på vad du är intresserad
av att hitta på med din hund.
Som medlem i Svenska Kennelklubben är du med och påverkar situationen för alla
hundar och hundägare i Sverige. Du blir också en del av en stor gemenskap – nu är vi
drygt 300 000 medlemmar!
För att se vilken klubb som passar dig och din hund bäst är du välkommen att besöka
www.skk.se, ta kontakt med oss via telefon 08-795 30 50 eller e-post medlem@skk.se.
På webbplatsen hittar du även länkar till klubbarna och du har möjlighet att anmäla ditt
medlemskap till en länsklubb.
LÄNSKLUBB
Medlemskap ger dig:
• Tidningen Hundsport, Sveriges största
tidning för hundintresserade
• Fri rådgivning i hundfrågor, även juridiska
via SKKs kansli
• Möjlighet att delta i länsklubbarnas
utställningar, lydnadsprov, tävlingar,
aktiviteter och kurser, lyssna på
föreläsningar och medverka på
evenemanget Stockholm Hundmässa.
• Rabatt på entréavgift till alla länsklubbars
utställningar
• Rabatt på SKKs profilvaror
• Rabatt på hundförsäkring hos Agria
Djurförsäkring
• Rabatter hos flera andra företag – på vår
webbplats ww.skk.se/medlem kan du se
vilka erbjudanden som är aktuella just nu.
SPECIAL- ELLER RASKLUBB
Medlemskap ger dig:
• Möjlighet att delta i utställningar, prov och
tävlingar som klubben arrangerar
• Fri rådgivning i hundfrågor, även juridiska
via SKKs kansli
• Rabatt på SKKs profilvaror
• Olika typer av rabatter och förmåner.
Kontakta den klubb du är intresserad av
för att få information om just
deras förmåner och erbjudanden.
BLI MEDLEM
www.skk.se 08-795 30 50 medlem@skk.se
POSTADRESS 163 85 Spånga
BESÖKSADRESS Rinkebysvängen 70
TELEFON 08-795 30 00
TELEFAX 08-795 30 40
www.skk.se
SKK T11 3000 ex feb 2013
Läs mer om utställningar på www.skk.se
Mer information om utställningar hittar du på Svenska Kennelklubbens
webbplats. Här får du värdefulla tips och råd och kan ta del av
utställningsreglerna i sin helhet.
Du hittar också listor över klubbarnas utställningar under året
och information om hur du anmäler dig och din hund.