DCM

Dilaterad                                                      
Kardiomyopati
det svaga hjärtat
Av: Mia Olsson & Jens Häggström
Hjärt- och kärlsjukdomar är den största dödsorsaken hos människor i västvärlden. Hos
hundar är det den tredje vanligaste dödsorsaken. Förvärvad hjärtmuskelsvaghet kallas
även dilaterad kardiomyopati (DCM) är den näst mest förekommande hjärtsjukdomen
hos hund och drabbar främst stora hundar.
Hjärtsjukdomar uppträder antingen till följd
av annan sjukdom eller som en primär
sjukdom. För de primära hjärtsjukdomarna
är orsaken oftast är okänd, de kan vara
medfödda eller förvärvade och i de allra
flesta fall tros de vara ärftliga.Att en
sjukdom är ärftlig innebär att det
någonstans i den genetiska koden uppstått
ett fel som orsakar sjukdom och felet kan
överföras till kommande generationer. Ett
tydligt tecken på att de är ärftliga är att de
”verkar gå i arv” och förekommer mycket
mer frekvent hos vissa hundraser och nästan
inte alls i andra. De primära hjärtsjukdomarna
kan i sin tur delas in i hjärtmuskelsvaghet,
hjärtmuskelförtjockning
eller hjärtmuskelförstelning.
Näst vanligaste hjärtsjukdomen
hos hund
Den näst mest förekommande hjärtsjukdomen
(efter kronisk hjärtklaffsdegeneration)
hos hundar är dilaterad
kardiomyopati (DCM), även kallad
förvärvad hjärtmuskelsvaghet. Samma
sjukdom förekommer också hos människa
och även där förefaller DCM vara ärftlig.
Drabbade hundar utvecklar denna
hjärtmuskelsvaghet som i sin tur leder till
att hjärtat förstoras. Ett förstorat hjärta
förmår inte att lika effektivt pumpa blod ut
i alla delar av kroppen. Detta leder till att
blod ansamlas i venerna som leder till
hjärtat och vätska pressas ut i lungor
(lungödem) och buk. Sjukdomstecken som
brukar uppkomma när detta inträffar
omfattar andningssvårigheter, trötthet,
försämrad aptit och hosta. I det här stadiet
har hunden drabbats av hjärtsvikt som på
sikt kan leda till dödsfall.
Vilka hundar drabbas?
Stora hundraser drabbas mer frekvent än
andra. I vår genetiska forskning ligger fokus
på Newfoundlandshund, Grand Danois och
Irländsk varghund men även andra
hundraser får DCM. Hundar kan drabbas
av sjukdomen från valpstadiet till att de är
gamla, men den vanligaste åldern för en
hund att utveckla DCM är runt 5 år.
En liten andel av hundar som har förvärvad
hjärtmuskelsvaghet kan leva ett till synes
normalt liv utan att någonsin uppvisa
symptom. Vanligtvis utvecklar drabbade
hundar sjukdomstecken som andfåddhet,
orkeslöshet och rubbningar i hjärtrytmen
(arytmier), och slutligen hjärtsvikt.
Prognosen för hundar med förvärvad
hjärtmuskelsvaghet som utvecklat hjärtsvikt
är på lång sikt generellt dålig, de flesta
avlivas eller dör slutligen p.g.a. svår
hjärtsvikt. Idag är det emellertid möjligt att
behandla hunden med mediciner som
lindrar sjukdomstecknen. Hunden kan på så
sätt leva ett drägligt liv ytterliggare en tid
men medicineringen innebär inte att
sjukdomen botas.
Diagnostiseras med ultraljud
Med elektrokardiografi (EKG) kan
rubbningar i hjärtrytmen påträffas men
detta symptom uppkommer i samband med
flera andra hjärtsjukdomar. Genom att
undersöka hundens hjärta med ultraljud kan
den de specifika rubbningarna som
utmärker DCM upptäckas dvs. hjärtats
nedsatta pumpförmåga och förändringar i
hjärtmuskulaturen. I sällsynta fall kan andra
faktorer orsaka hjärtmuskelsvaghet så den
slutgiltiga diagnosen DCM kan ställas först
vi obduktion.
Blodprov samlas in till
forskningen
Just nu pågår en genetisk forskningsstudie
om DCM hos Newfoundlandshund, Grand
Danois och Irländsk varghund.
Hur den genetiska forskningen går till står
det beskrivet mer utförligt om på vår
hemsida (http://hunddna.slu.se ).
Den kliniska fasen av forskningen om DCM
leds bland annat av veterinären Jens
Häggström, professor i internmedicin på
Sveriges lantbruksuniversitet.
Den kliniska fasen av detta projekt leds
bland annat av veterinären Jens Häggström
som är professor i internmedicin på
Sveriges lantbruksuniversitet. Studien ingår
i det stora Europeiska samarbetet LUPA
och just nu undersökt hundar i flera länder
med avseende på förekomsten av DCM.
När kommer gentester att bli
tillgängliga?
En forskargrupp i USA har nyligen
utvecklat ett gentest för en typ av
kardiomyopati hos boxer (arytmogen
högerkammar kardiomyopati (ARVC)).
Just denna typ karakteriseras av grava
störningar i hjärtats rytm och mindre av
hjärtförstoring och nedsatt pumpförmåga.
Denna upptäckt betyder sålunda inte att vi
automatiskt har ett test för andra typer av
kardiomyopatier (såsom DCM) inom
Boxerrasen eller i andra raser. För att
utveckla dylika test måste specifika
genetiska studier utföras att identifiera den
mutation i arvsmassan som orsakar
sjukdomen hos den aktuella rasen.
Från de drabbade hundar som uppfyller
speciella kriterier tas blodprov för att isolera
DNA till de genetiska analyserna. Även
äldre friska hundar äldre av de tre ovan
nämnda raserna samlas in för att göra det
möjligt att i analysen se exakt var i
arvsmassan de friska och sjuka hundarna
skiljer sig åt.
Innan den genetiska studien kan påbörjas
krävs ett visst antal sjuka och friska hundar
till studien för att få signifikanta resultat.
När den genetiska orsaken är klarlagd kan
arbetet med att utveckla ett genetiskt test
inledas för att minska förekomsten av
DCM i de drabbade raserna.
Vill du bidra till forskningen?
Har du en frisk Newfoundlandshund, Grand
Danois eller Irländsk varghund som är äldre än 8
år? Eller, en hund av samma raser som visat
symptom av DCM? Kontakta Jens för mer
information om hur du kan delta.
Jens Häggström
018-67 21 24
jens.haggstrom@kv.slu.se
Katja Höglund
018-67 21 18
Katja.Hoglund@afb.slu.se
Är du veterinär och har patienter som passar
in i någon av de ovan nämnda grupperna?
Skicka gärna ett blodprov (5ml EDTA) och den
kliniska dokumentationen av hunden till
djursjukhuset på Ultuna. Vi betalar för
provtagningen.
Adress:
Jens Häggström
Box7054
75007 Uppsala
Medgivaravtal:
http://hunddna.slu.se/medverka/img/Medgivaravt
al.pdf
Hälsoenkät:
http://hunddna.slu.se/info_blanketter/osteoheart
_attachment.pdf
􀀁

S V E N S K V E T E R I N Ä R T I D N I N G N U M M E R 7 • 2012 25
Hundens två vanligaste hjärtsjukdomar
ingår i LUPA-projektets
hjärt-kärldel. Det är kronisk klaffdegeneration
och den förvärvade
hjärtmuskelsjukdomen dilaterad
kardiomyopati (DCM). Här följer del
två i serien ”Forskning hundavel”
som startade i nr 6/2012.
KRONISK KLAFFDEGENERATION
Kronisk klaffdegeneration är vanligast
hos små till medelstora hundar (1) och
karakteriseras av kroniska degenerativa
förändringar av den stora segelklaffen på
hjärtats vänstra sida. Detta leder till klaff -
otäthet och vänstersidig hjärtförstoring.
Sjukdomsförloppet är långsamt progressivt,
ofta över flera års tid under vilka hundarna
inte visar några sjukdomstecken.
Slutligen kan vänstersidig hjärtsvikt med
lungödem utvecklas (5). Sjukdomen har
många likheter med mitralklaffsprolaps
(MVP) hos människa (3, 8, 9).
Sjukdomsdebuten i kronisk klaffdegeneration
är kraftigt åldersbetingad och
anses ha en stark genetisk bakgrund
(10). Hos både hundar med klaffdegeneration
och människor med MVP har
en polygen nedärvning med tröskelvärden
föreslagits (10, 12). Cavalier king
charles spaniel har en hög förekomst av
sjukdomen och drabbas i tidig ålder (4)
(Figur 1). I LUPA-projektet har ett tusental
cavalier king charles spaniel screenats
med auskultation och ekokardiografi i
fem europeiska länder. Av dessa inkluderades
139 fall och 102 kontroller, varav
majoriteten kom från Sverige och Danmark.
Fall definierades som hundar som
utvecklat klaffotäthet vid ung ålder
(<4,5 års ålder) eller utvecklat hjärtsvikt
före åtta års ålder. Kontroller utgjordes
av hundar över åtta års ålder med
ingen eller mycket lindrig klaffotäthet.
En ”genome wide association study”
(GWAS) utfördes, som identifierade två
loci starkt associerade till utveckling av
sjukdomen, på kromosom 13 respektive
14 (6). Dessa områden studeras nu vidare
i detalj för att identifiera de sjukdoms -
orsakande generna.
DILATERAD KARDIOMYOPATI
Den andra hjärtsjukdomen som ingår i
LUPA-projektet är den förvärvade hjärtmuskelsjukdomen
dilaterad kardiomyopati
(DCM). Denna sjukdom karakteriseras
av nedsatt myokardiell rörlighet
(kontraktilitet) och hjärtförstoring, vilket
kan leda till hjärtsvikt, arytmier och
plötslig död. Prognosen vid DCM är till
viss del beroende på rastillhörighet, men
är generellt sett dålig i jämförelse med
andra hjärtsjukdomar (11).
Fenotypiskt finns stora likheter mellan
hund och människa för sjukdomen.
Hos hundar drabbar den framför allt
vissa medelstora till stora raser, såsom
dobermann, grand danois, boxer och
sankt bernhardshund, vilket indikerar att
dessa raser är genetiskt predisponerade. I
de flesta studier har en autosomal dominant
nedärvning beskrivits. Undantag är
grand danois där en könsbunden ned -
ärvning är beskriven. Nya resultat tyder
emellertid på att ett komplext nedärvningsmönster
med några få starka genetiska
riskfaktorer sannolikt föreligger
hos flera olika raser.
Den kliniska DCM-diagnosen baseras
på aktiv exklusion av andra hjärtsjukdomar,
uppfyllande av ett antal ekokardiografiska
kriterier (2), samt konfirmering
med torax- och bukröntgen vid kliniska
Förvärvad hjärtsjukdom hos hund

KATJA HÖGLUND, leg veterinär, VMD, universitetslektor,
INGRID LJUNGVALL, VMD, (resident i kardiologi) och
JENS HÄGGSTRÖM, veterinär, VMD, professor*
forskning
hundavel
T E M A F O R S K N I N G H U N D A V E L
FIGUR 1. Cavalier king charles spaniel har hög förekomst av kronisk klaffdegeneration och
drabbas i tidig ålder.
FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON
26 N U M M E R 7 • 2012 S V E N S K V E T E R I N Ä R T I D N I N G
tecken på hjärtsvikt. Den kliniska diagnosen
konfirmeras post-mortem med
histopatologi.
Två former av DCM förekommer,
”Attenuated wavy fibre”-typen karakteriseras
av tunna myocyter med vågformat
utseende och är den dominerande
DCM-formen hos newfoundlandshund,
grand danois och irländsk varghund.
Den ”fettinfiltrationsdegenerativa” typen
karakteriseras av myokardiell degeneration,
atrofi, kraftig fibros och fettinfiltration
och ses framför allt hos boxer och
dobermann (Figur 2). Den sistnämnda
leder till påverkan på retledningssystemet
med stor risk för ventrikulära arytmier
och plötslig död. Vid ”attenuated
wavy fibre”-formen är de vanligaste
sjukdomstecknen istället relaterade till
utveckling av hjärtsvikt och arytmi i
form av förmaksflimmer.
I LUPAs DCM-projekt ingår newfoundlandshund,
grand danois, irländsk
varghund, dobermann och boxer, varav
vi i Sverige har huvudansvaret för de
två förstnämnda raserna. Inklusionskrite
rierna har varierat något på grund
av de olika rasernas DCM-form. Hos
dobermann och boxer fastställdes diagnosen
genom ultraljudsfynd samt antal
kammar extraslag vid 24-timmars EKG.
Kontrollerna definierades som hundar
utan påvisbara förändringar över sex års
ålder. Hos irländsk varghund ställdes diagnosen
baserad på ultraljudsfynd. Hos
newfoundlandshund och grand danois
användes kliniska sjukdomstecken och
ultraljudsförändringar och hos en andel
av hundarna ytterligare konfirmering
med histopatologi. Kontrollerna utgjordes
av hundar utan histopatologiska och/
eller kliniska ultraljudsförändringar efter
en viss ålder (åtta år i de flesta rasprojekten).
GWAS har utförts i alla raserna och
hos dobermann har en signifikant association
mellan sjukdomsförekomst och
ett locus på kromosom fem visats (7).
Hos irländsk varghund hittades signifikanta
associationer till två loci, på kromosom
tio respektive 17. I bägge dessa
områden finns gener som är inblandade
i fettmetabolismen. Hos grand danois
och newfoundlandshund har flera loci
identifierats, men resultaten hos dessa
raser är fortfarande under bearbetning.
Ett intensivt arbete pågår för närvarande
för att identifiera de gener och eventuella
mutationer som gett upphov till associationerna
hos de olika raserna. Det kan
emellertid fastslås att det är olika gener
och mutationer som ligger bakom
utvecklingen av DCM hos de olika
raserna.
R e f e r e n s e r
1. Detweiler DK & Patterson DF. The pre -
valence and types of cardiovascular
disease in dogs. Ann Y Acad Sci, 1965,
127, 481–516.
2. Dukes-McEwan J, Borgarelli M, Tidholm
A, Vollmar AC & Häggström J. The
ESVC taskforce for canine dilated cardiomyopathy
proposed guidelines for the
diagnosis of canine idiopathic dilated
cardiomyopathy. Journal of Veterinary
Cardiology, 2003, 5, 2, 7–19.
3. Han RI, Black A, Culshaw G, Frensh AT
& Corcoran BM. Structural and cellular
changes in canine myxomatous mitral
valve disease: An image analysis study.
J Heart Valve Dis, 2010, 19, 60–70.
4. Häggström J, Hansson K, Kvart C &
Swenson L. Chronic valvular disease in
the Cavalier King Charles spaniel in
Sweden. Vet Rec, 1992, 131, 549–553.
5. Lord P, Hansson K, Kvart C & Häggström
J. Rate of change of heart size before
congestive heart failure in dogs with
mitral regurgitation. J Small Anim Pract,
2010, 51, 4, 210–218.
6. Madsen MB, Olsen LH, Häggström J,
Höglund K, Ljungvall I, Falk T, Wess G,
Stephenson H, Dukes-McEwan J,
Chetboul V, Gouni V, Proschowsky HF,
Cirera S, Karlskov-Mortensen P &
Fredholm M. Identification of 2 loci
associated with development of myxomatous
mitral valve disease in Cavalier
King Charles spaniels. J Hered, 2011,
102, Suppl 1, 62–67.
7. Mausberg TB, Wess G, Simak J, Keller L,
Drögemüller M, Drögemüller C, Webster
MT, Stephenson H, Dukes-McEwan J &
Leeb T. A locus on chromosome 5 is
associated with dilated cardiomyopathy
in Doberman pinschers. PLoS One, Epub,
2011, May 20.
8. Pomerance A & Whitney JC. Heart valve
changes common to man and dog:
a comparative study. Cardiovasc Res,
1970, 4, 61–66.
9. Pedersen HD, Häggström J, Mitral valve
prolapse in the dog: a model of mitral
valve prolapse in man. Cardiovasc Res,
2000, 47, 234–243.
10. Swenson L, Häggström J, Kvart C &
Juneja RK. Relationship between
parental cardiac status in Cavalier King
Charles spaniels and prevalence and
severity of chronic valvular disease in
offspring. J Am Vet Med Assoc, 1996,
208, 2009–2012.
11. Tidholm A. Survival in dogs with dilated
cardiomyopathy and congestive heart
failure treated with digoxin, furosemide
and propranolol: A retrospective study
of 62 dogs. J Vet Cardiol, 2006, 8,
41–7.
12. Yosefy C & Barak BA. Floppy mitral
valve/mitral valve prolapse and genetics.
J Heart Valve Dis, 2007, 16, 6, 590–595.
*KATJA HÖGLUND, leg veterinär, VMD,
universitetslektor, Institutionen för anatomi,
fysiologi och biokemi, SLU, 750 07 Uppsala.
INGRID LJUNGVALL, leg veterinär, VMD,
(resident i kardiologi), Institutionen för kliniska
vetenskaper, SLU, 750 07 Uppsala.
JENS HÄGGSTRÖM, leg veterinär, VMD,
professor, DECVIM-CA (kardiologi), Institutionen
för kliniska vetenskaper, SLU, 750 07 Uppsala.
FIGUR 2. Den ”fettinfiltrationsdegenerativa” typen av dilaterad kardiomyopati ses framför
allt hos boxer och dobermann.
T E M A F O R S K N I N G H U N D A V E L
FOTO: SUZANNE FREDRIKSSON

Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för Kliniska Vetenskaper
Dödsorsaker och nedärvningsmönster av dilaterad kardiomyopati hos grand danois
Karin Kriström
Uppsala
2013
Examensarbete inom veterinärprogrammet
ISSN 1652-8697
Examensarbete 2013:34
SLU
Sveriges lantbruksuniversitet
Causes of death and mode of inheritance of dilated cardiomyopathy in Great Danes
Karin Kriström
Handledare: Jens Häggström Institutionen för kliniska vetenskaper
Biträdande handledare: Ingrid Ljungvall Instutionen för kliniska vetenskaper och
Katja Höglund Instutitionen för Anatomi, fysiologi och biokemi
Examinator: Helene Hamlin Institutionen för kliniska vetenskaper
Examensarbete inom veterinärprogrammet, Uppsala 2013
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för x
Kurskod: EX3607, Nivå A2E, 30hp
Nyckelord: DCM, grand danois, dödsorsaker, arvbarhet
Key words: DCM, Great Danes, causes of death, inheritance
Online publication of this work: http://epsilon.slu.se
ISSN 1652-8697
Examensarbete 2013:34

Sammanfattning ......................................................................................................................... 1
Summary .................................................................................................................................... 2
Inledning..................................................................................................................................... 3
Kardiomyopati ........................................................................................................................ 3
Dilaterad kardiomyopati ......................................................................................................... 3
Dilaterad kardiomyopati hos grand danois ............................................................................. 4
Kliniska fynd .......................................................................................................................... 4
Diagnos ................................................................................................................................... 4
Prognos ................................................................................................................................... 5
Patologi ................................................................................................................................... 5
Neuroendokrina faktorer ........................................................................................................ 5
Behandling.............................................................................................................................. 6
Genetik ................................................................................................................................... 6
Arvbarhet ................................................................................................................................ 7
LUPA ......................................................................................................................................... 8
Syfte ........................................................................................................................................... 8
Material och metoder ................................................................................................................. 8
Uppföljning kliniskt status hos provtagna hundar .................................................................. 8
Sammanställning av information............................................................................................ 9
Statistiska metoder.................................................................................................................. 9
Sibling Risk Ratio................................................................................................................. 10
Nedärvingsmönster ............................................................................................................... 10
Resultat ..................................................................................................................................... 10
Urval studiepopulation ......................................................................................................... 10
Dödsorsaker .......................................................................................................................... 10
Medeldödsålder .................................................................................................................... 11
Medeldödsålder DCM .......................................................................................................... 12
Sjuka respektive friska hundar avseende DCM.................................................................... 12
Könsfördelning ..................................................................................................................... 13
Sibling Risk Ratio................................................................................................................. 13
Nedärvningsmönster ............................................................................................................. 14
Diskussion ................................................................................................................................ 14
Konklusion ............................................................................................................................... 17
Tack .......................................................................................................................................... 18
Litteraturförteckning ................................................................................................................ 19
1
SAMMANFATTNING
Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en allvarlig hjärtsjukdom som drabbar flera hundraser, men är vanligast bland de stora raserna. Sjukdomen drabbar hjärtmuskulaturen varpå hjärtats kontraktionsförmåga försämras. Detta leder på sikt till volymsöverbelastning, dilatation av hjärtats hålrum och kliniska tecken på hjärtsvikt. DCM är en viktig dödsorsak hos grand danois och den höga prevalensen tyder på att det finns en genetisk faktor bakom utvecklandet av sjukdom. Resultat från flera studier där ärftligheten studerats, tyder på en autosomal dominant nedärvning, men även x-bunden recessiv nedärvning har föreslagits.
Syftet med denna studie var att, utifrån en studiepopulation bestående av renrasiga grand danois hemmahörande i Sverige och Norge, undersöka de vanligaste dödsorsakerna, och om det fanns någon signifikant skillnad i medeldödsålder mellan hundar som dött i DCM och hundar som dött av övriga orsaker. Vidare undersöktes om någon signifikant överrepresentation kunde fastställas i prevalens av sjukdomen hos något av könen, samt om medeldödsåldern mellan tikar och hanhundar som drabbats av DCM skiljde sig signifikant. Information om studiepopulationens hälsoläge avseende DCM registrerades i syfte att användas inom ett EU-finansierat molekylärgenetiskt forskningsprojekt (LUPA) som arbetar med att fastställa den genetiska bakgrunden till ett antal sjukdomar hos hund och däribland DCM. Då arvbarheten är av stor betydelse för denna forskning undersöktes studiepopulationen även avseende nedärvningsmönster.
Studiepopulationen bestod av 185 grand danois vars kliniska status följdes upp genom telefonintervjuer med ägare eller uppfödare. Hundarna delades sedan in enligt eventuell dödsorsak, kön och medeldödsålder.
Resultatet av studien visade att de vanligaste dödsorsakerna var DCM, avlivad av annan orsak, tumörsjukdomar och neurologiska störningar. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i medellivslängd mellan hundar som dött i DCM och hundar som dött av övriga orsaker. Hanhundar visade sig vara signifikant överrepresenterade avseende förekomst av DCM, men ingen signifikant skillnad i dödsålder mellan tikar och hanhundar som drabbats av DCM kunde påvisas. Analyser av sjukdomsfördelningen inom familjer tyder på en stark genetisk faktor bakom utvecklande av DCM, och det mest sannolika nedärvningsmönstret i denna studie var autosomal dominant nedärvning med ofullständig penetrans.
2
SUMMARY
Dilated cardiomyopathy (DCM) is a serious heart disease with the highest prevalence found in large to giant sized breeds. The disease affects the myocardium, which leads to reduced myocardial contractility. In turn this leads to volume overload, dilatation of cardiac chambers and clinical signs of congestive heart failure (CHF).
DCM is an important cause of death in Great Danes, and the high prevalence indicates a genetic background. The inheritance of DCM has been investigated in both Great Danes and several other breeds, and most studies indicate that the disease is inherited as an autosomal dominant trait, although an x-linked recessive pattern has also been suggested.
This study was undertaken to investigate the most common causes of death of a study population consisting of pure-bred Great Danes living in Sweden and Norway, and to evaluate if there was any significant difference in mean age of death between dogs that died from DCM and dogs that died from other causes. We also aimed to investigate if there was any significant overrepresentation in prevalence in male compared to female dogs affected by DCM, and if there was any significant difference in mean age of death between female and male dogs that had died from DCM.
The information of the study population was obtained through telephone interviews with owners and breeders. The dogs were then classified based on cause of death, gender and mean age of death.
The information concerning the health status of the study population will be used in a European molecular genetic research project (LUPA). This project aims to unravel the genetic background of a number of diseases in the dog, including DCM. Because the mode of inheritance is of great importance for this type of research, the study population was also investigated with regards to inheritance pattern.
The results showed that the most common causes of death were DCM, euthanized for other reasons, neoplastic diseases and neurological disturbances. No significant difference in mean age of death could be found between dogs that had died from DCM and dogs that died from other causes. Males were significantly overrepresented regarding prevalence of DCM but there was no significant gender difference in mean age of death in dogs affected by DCM. Pedigree analyses showed that the development of the disease had a strong genetic influence and that the inheritance pattern was consistent with an autosomal dominant trait with incomplete penetration.
3
INLEDNING
Kardiomyopati
Kardiomyopati hos hund kan delas in enligt hur myokardiet påverkas av sjukdomen. De tre huvudformerna av kardiomyopati hos hund är dilaterad (DCM), hypertrofisk (HCM) och restriktiv (RCM). Hos hund ses huvudsakligen DCM (Franz et al., 2001)
Primär kardiomyopati har per definition okänd etiologi (idiopatisk) och är alltså inte ett resultat av någon övrig systemisk- eller kardiovaskulär sjukdom. Sekundär kardiomyopati anses däremot kunna orsakas av ett flertal olika bakomliggande faktorer som till exempel nutritionella brister, infektioner, nedsatt immunförsvar, läkemedel eller toxiner samt genetisk, infiltrativ, ischemisk, metabolisk, eller inflammatorisk myokardiell sjukdom (Tidholm et al., 2001a, Franz et al., 2001). Dessa är sannolikt långt ifrån de enda orsakerna. De allra flesta fall hos hund anses vara idiopatiska eller orsakade av genetiska faktorer (Herbst., 2007)
Dilaterad kardiomyopati
Dilaterad kardiomyopati är en kronisk och progressiv hjärtmuskelsjukdom som framför allt drabbar vänster förmak och kammare, men även höger sida kan påverkas (Tidholm et al., 2001a). De vanligaste kliniska fynden är kraftig dilatation av vänster kammare, nedsatt kontraktionsförmåga och påföljande försämrad systolisk funktion (Meurs et al., 2001). Etiologin bakom sjukdomen är oftast okänd men primär DCM tros i många fall orsakas av en mutation i någon av de gener som kodar för proteiner som stabiliserar cytoskelettet samt proteiner som ingår i sarcomerer. Detta leder till förändrad cellmorfologi, nedsatt funktion och på sikt även till celldöd. (Franz et al., 2001).
DCM kan drabba de flesta raser, men prevalensen är högst hos engelsk cockerspaniel, irländsk varghund, dalmatiner, boxer, dobermann, newfoundland, portugisisk vattenhund och grand danois. (Tidholm and Jönsson, 2005, Meurs et al., 2007). Sjukdomen kan yttra sig olika mellan raser medan det inom en ras ofta rör sig om samma fenotyp, vilket tyder på ett specifikt nedärvningsmönster för varje ras (Stabej et al., 2005). Hos grand danois och newfoundland ses framför allt vänster- eller dubbelsidig hjärtsvikt samt förmaksflimmer, medan dobberman drabbas av vänstersidig hjärtsvikt, kammararytmier och plötslig död. I de flesta fall bryter sjukdomen ut mellan 5 och 7 år men även valpar kan drabbas och då framför allt portugisisk vattenhund (Tidholm et al., 2001a).
Sjukdomen kan delas in i subklinisk och klinisk fas. Subklinisk DCM definieras som den fas då ultraljud kan påvisa vänster kammarförstoring och nedsatt kontraktionsförmåga, men där inga andra kliniska eller radiologiska tecken på hjärtsvikt föreligger (Tidholm et al., 2001a). Tid från upptäckt av subkliniska fynd till kliniska tecken på hjärtsvikt varierar och kan vara mycket kort hos vissa hundar medan andra kan leva i flera år utan att hjärtsvikt utvecklas
Klinisk DCM, den fas då sjukdomen manifesterar sig och de kliniska tecknen blir uppenbara, är då de flesta fallen diagnosticeras. Vid det skedet visar drabbade hundar kliniska tecken på
4
hjärtsvikt och tillståndet är svårt att behandla på grund av den kraftigt nedsatta hjärtfunktionen (Herbst., 2007)
Dilaterad kardiomyopati hos grand danois
En studie visar att 8 % av den svenska hundpopulationen dör till följd av hjärtsjukdom. Samma studie visar att grand danois är den tredje mest drabbade rasen och att 55 % av dessa lidit av DCM (Egenvall et al., 2006). Ändå finns förhållandevis lite publicerat kring sjukdomen hos rasen både vad gäller kliniska tecken, bakomliggande orsaker samt eventuellt nedärvningsmönster (Meurs et al., 2001). Hos grand danois har både autosomalt dominant, autosomalt recessivt och x-bundet nedärvningsmönster föreslagits (Meurs et al., 2007, Tidholm and Jonsson, 1997, Stephenson et al., 2012)
Kliniska fynd
De vanligaste kliniska tecknen som gör att djurägare söker veterinärvård vid manifesterad DCM är hosta, dyspné, motionsintolerans och svimningar (Herbst., 2007). Klinisk undersökning visar tachypné, tachykardi, arytmier, svag femoralispuls samt ascites. Ett lågintensivt systoliskt blåsljud med puncta maxima över mitralis kan höras vid auskultation (Tidholm and Jönsson, 2005). Grand danois som utvecklar sjukdomen uppvisar oftast kammardilatation, vänster- eller dubbelsidig hjärtsvikt samt förmaksflimmer (Stabej et al., 2005). Radiologiska fynd består av kardiomegali, pulmonär venstas samt interstitiell och alveolärt lungödem. EKG-förändringar är mycket vanligt hos hundar med DCM men är inte diagnostiskt. Den vanligaste arytmin hos de flesta raser är förmaksflimmer. Dock ses framför allt ventrikulära extraslag hos dobermann och boxer (Tidholm and Jönsson, 2005, Stephenson et al., 2012).
Diagnos
Dilaterad kardiomyopati hos levande hund diagnosticeras med ultraljudsundersökning, som inkluderar undersökning med doppler där blodflödets hastighet och riktning kan bedömas, för att utesluta andra hjärtsjukdomar. Diagnostiska fynd inkluderar kraftig kammardilatation och myokardiell hypokinesi, i avsaknad av andra avvikelser på hjärtat. Det finns dock flera olika orsaker till myokardiell hypokinesi som kan vara mycket svårt att skilja från varandra kliniskt, varför en ante-mortemdiagnos av DCM inte är en definitiv diagnos utan en sannolikhetsdiagnos (Tidholm et al., 2001a). European Society of Veterinary Cardiology (ESVC) har presenterat riktlinjer för ultraljudsundersökningen för att underlätta diagnostiken. (Dukes-McEwan et al., 2003)
Den subkliniska fasen är svår att diagnostisera och risken är därför hög för falskt positiva och falskt negativa svar vid försök att ställa diagnos hos dessa hundar. Detta i kombination med sent insättande av sjukdomstecken, gör att det är svårt att utesluta bärare av sjukdomen från populationen avelsdjur, eftersom många hundar redan har hunnit reproducera sig när sjukdomen debuterar (Herbst, 2007).
5
Prognos
Prognosen för hundar i manifesterad DCM är på sikt mycket avvaktande och överlevnaden varierar mellan några dagar till år. Variationerna i överlevnadstid kan eventuellt förklaras av olika former av hjärtsvikt samt skillnader i medicinering mellan olika studier. Flera undersökningar har gjorts för att hitta ett samband mellan kliniska fynd och överlevnadstid, men bortsett från grad av hjärtsvikt har inga signifikanta samband hittats. (Tidholm and Jönsson, 2005). Det finns dock studier som visar på en reversibel taurinbrist-inducerad form av DCM hos bland annat cocker spaniel (Tidholm et al., 2001a).
Patologi
Makroskopisk undersökning av hjärtan från hundar som drabbats av DCM visar att det snarare rör sig om en eccentrisk hypertrofi än ren dilatation. Detta baseras på det faktum att hjärtats vikt i förhållande till kroppsvikten ökar samtidigt som kammarväggen förtunnas. Eccentrisk hypertrofi orsakas av den volymsöverbelastning som ses vid DCM då hjärtat inte förmår pumpa vidare blodet till kroppens vävnader i och med att myokardiets kontraktionskraft försämras (Tidholm and Jönsson, 2005).
Det finns två vanligt förekommande histopatologiska typer av DCM: attenuated wavy fibres och degenerativ fettinfiltrativ typ. Attenuated wavy fibres karaktäriseras av tunna, vågformade myocyter som separeras av vätskefyllda områden. Denna variant ses oftast hos jätteraser och tyder på att förändringar i cytoskelettet är inblandat i utvecklandet av DCM. Fettinfiltrationstypen ses framför allt hos boxer, men även hos dobermann. Denna form karaktäriseras av myocytolys, degeneration och atrofi av myofibrer där myocyter ersätts av kollagen och adipocyter. Indelningen av DCM enligt de histopatologiska fynden är mer rättvisande än indelning enligt ras då vissa raser kan uppvisa båda formerna. (Tidholm and Jönsson, 2005). De histopatologiska fynden anses föregå de kliniska tecknen och reflekterar sannolikt tidiga tecken på DCM (Herbst., 2007).
Bild 1. Histopatologisk bild av attenuated wavy fibres respektive degenerativ fettinfiltration. Courtesy of L. Jönsson
Neuroendokrina faktorer
När hjärtat börjar få svårt att tillfredsställa kroppens behov av blod- och syreförsörjning och blodtrycket sjunker, agerar ett stort antal endokrina kompensatoriska mekanismer tillsammans
6
för att upprätthålla den homeostatiska balansen. Dessa mekanismer initieras av neuroendokrina faktorer som renin-aldosteron-angiotensin-systemet (RAAS) med en samtidig aktivering av det sympatiska nervsystemet. Renin-aldosteron-angiotensin-systemet bibehåller normalt arteriellt blodtryck genom att öka plasmavolymen via natrium- och vattenretention i njuren, genom arteriell vasokonstriktion och genom att öka törsten. Sympatikuspåslaget ger ökad inotrop samt kronotrop effekt på hjärtat, i kombination med systemisk vasokonstriktion. De positiva effekterna av perifer vasokonstriktion och plasmaexpansion avtar dock snart och istället ses en ökad belastning på det redan sviktande hjärtat. (
Tidholm et al., 2005, Tidholm et al., 2001b).
Effekterna av RAAS- och sympatikuspåslaget motverkas av natriuretiska peptider genom natriures, diures och vasodilatation. Hos friska individer upprätthålls den hemostatiska balansen genom en jämvikt mellan de båda systemen, medan det hos individer med icke-kompenserad hjärtsvikt ofta ses en obalans. (Tidholm et al., 2005, Tidholm et al., 2001b).
Vid hjärtsvikt sker även en kraftig ökning av katekolaminer i blodet. Detta leder på sikt till en nedreglering av β-adrenoreceptorer i myocyterna och desensibilisering av kvarvarande receptorer, vilket i sin tur ger försämrad systolisk och diastolisk funktion. Det kraftiga adrenerga stimuli på myokardiet kan även ge arytmier och myocytdöd (Borgarelli et al., 2001). Det är dock inte känt om ökningen av cirkulerande katekolaminer orsakar skador på hjärtcellerna eller om ökningen orsakas av att hjärtat sviktar. (Tidholm et al., 2001b)
Behandling
Det går inte att bota DCM, men en studie på dobermann har visat att behandling med Pimobendan vid preklinisk DCM signifikant förlänger tiden till insättande av kliniska sjukdomstecken samt ger en ökad överlevnadstid. Pimobendan är en fosfodiesterashämmare som även ökar hjärtcellens känslighet för calcium. Detta ger ökad kontraktionskraft och en samtidig vasodilaterande effekt vilket leder till ökad cardiac output utan att öka hjärtats belastning och syreförbrukning (Fuentes, 2004). Hundarna i studien uppvisade även en signifikant minskning av hjärtstorlek efter 30 dagars behandling med Pimobendan, vilket kunde associeras till den förlängda tiden till utvecklandet av hjärtsvikt. Det finns dock ännu inga studier på effekten av Pimobendanbehandling av grand danois med DCM. (Summerfield et al., 2012).
Aktivering av RAAS har en central roll i patofysiologin av hjärtsvikt och behandling av symptomatisk DCM består därför även av ACE-hämmare och, om indikerat, diuretika. Vid hjärtsvikt, oavsett orsak, är behandling med diuretika ett livräddande förstahandsval. (Borgarelli et al., 2001, Franz et al., 2001).
Genetik
Hundens form av DCM och den form som ses hos människa har såväl kliniska som patologiska likheter. Studier rörande DCM hos människa har påvisat en genetisk bakgrund i upp till 35 % av fallen och den höga prevalens som ses hos vissa hundraser tyder på en genetisk bakgrund även hos hund. Hos människa, men även hos ett antal hundraser, har ett
7
flertal mutationer i gener som kodar för proteiner som ingår i cytoskelettet och delar av sarcomeren kunnat fastställas. Dessa mutationer leder till sämre stabilitet av myocyten samt försämrad kontraktionsförmåga. Sannolikt orsakas sjukdomen av mutationer i flera olika loci (
Franz et al., 2001, Stabej et al., 2005)
Hos dobermann har en studie kunnat visa förändringar i ett locus i kromosom 5 (Mausberg et al., 2011). En annan studie på dobermann visade förändringar i PDK4, ett mitokondriellt protein som reglerar energimetabolismen i hjärtat (Meurs et al., 2012). Portugisisk vattenhund har vistas ha en mutation i ett locus i kromosom 8 (Werner et al., 2008). Hos irländsk varghund har mutationer i TCAP-genen påvisats. TCAP kodar för proteiner i z-disken som binder samman sarcomererna. Mutationer i denna gen ger därmed instabilitet och nedsatt funktion (Philipp et al., 2008).
Arvbarhet
DCM är av allt att döma ärftligt hos grand danois och det finns ett stort intresse från såväl djurägare som uppfödare och veterinärer att hitta en metod för gentester som skulle kunna påvisa bärare av sjukdomsanlaget för att utesluta dessa ur avel. Ärftligheten har studerats hos grand danois, och i likhet med andra raser har ett autosomalt dominant nedärvningsmönster föreslagits. Dock har även x-bunden recessiv nedärvning rapporterats (Meurs et al., 2001, Stephenson et al., 2012).
Mendelsk nedärvning av sjukdomar kan ske enligt fem olika nedärvningsmönster: autosomal dominant, autosomal recessiv, x-bunden dominant, x-bunden recessiv och mitokondriell nedärvning. Fastställande av arvbarhet försvåras i många fall av att den orsakande genen har ofullständig penetrans och varierande uttryck, samt på grund av modifierande gener som antingen förstärker eller trycker ned den orsakande allelen (Herbst., 2007).
Definition:
Autosomal dominant nedärvning – innebär att sjukdom ses i flera generationer. Lika många hanar som tikar insjuknar. En 50 % risk föreligger för avkomman till en drabbad hund att utveckla sjukdomen oavsett kön. Om en individ får två sjuka anlag är den sällan livsduglig. Utvecklande av sjukdom kan bero på anlagets penetrans och andra geners förmåga att kompensera.
Autosomal recessiv nedärvning – innebär att det krävs 2 bärare av anlaget för att avkomman ska utveckla sjukdomen. Varje frisk bärare löper 50 % risk att föra anlaget vidare vilket ger 50 % risk att avkomman blir frisk bärare och 25 % risk att avkomman utvecklar sjukdom. Två sjuka föräldrar ger alltid en sjuk avkomma. Lika många hanar som tikar drabbas.
X-bunden dominant nedärvning – innebär att det inte sker någon nedärvning från far till son eftersom sonen får Y-kromosomen från fadern. Hanvalpar som får anlaget av sin mor blir sjuka, liksom tikar som alltid drabbas om de får anlaget av någon av föräldrarna. En sjuk tik
8
löper 50 % risk att föra sjukdomen vidare till sina avkommor. X-bunden dominant nedärvning drabbar fler tikar än hanar då tikar har två X-kromosomer som båda kan bära på anlaget.
X-bunden recessiv nedärvning- innebär att det inte sker någon nedärvning från far till son En hanvalp som får anlaget från sin mor utvecklar alltid sjukdom pga av avsaknad av annan frisk X-kromosom. Döttrar till en sjuk far blir alltid bärare av anlaget och utvecklar sjukdomen om de nedärver samma mutation från modern. En frisk tik som bär på anlaget löper 50 % risk att föra det vidare till sina avkommor, oavsett kön. X-bunden recessiv nedärvning ger högre andel sjuka hanhundar än sjuka tikar eftersom det endast krävs en sjuk x-kromosom hos hane för att anlaget ska nedärvas.
Mitokondriell nedärvning – Enbart maternell nedärvning då fostrets mitokondrier kommer från moderns ägg. Detta innebär att alla sjuka individer har en drabbad mor (Meurs et al., 2001)
LUPA
LUPA är ett stort EU-finansierat forskningsprojekt där ett antal europeiska universitet samarbetar med målet att identifiera den genetiska orsaken bakom ett antal sjukdomar hos hund. Prover från friska och sjuka hundar analyseras och jämförs för att söka efter avvikelser och mutationer som kan kopplas till den aktuella sjukdomen. Detta ska sedan dels användas för att minska prevalensen av dessa sjukdomar i hundpopulationen men även som grund för forskning på samma eller liknande sjukdomar hos människa.
Inom LUPA pågår ett DCM-projekt sedan 2008 och ett mycket stort antal blodprover från 4 olika hundraser (grand danois, newfoundland, dobermann och irländsk varghund) har samlats in under denna period. Blodproverna har frysts ned i väntan på att analys ska bli möjlig. I och med att hundens genom kartlades finns nu goda möjligheter för att forskningen ska kunna fastställa var i genomet som den eller de mutationer som orsakar DCM finns (Lequarré et al., 2011, Lindblad-Toh et al., 2005).
SYFTE
Eftersom kunskap om hur DCM nedärvs är av betydelse för tolkning av molekylärgenetiska resultat, var syftet med denna studie är att undersöka nedärvningsmönstret av DCM hos grand danois. Studien innefattade även en bedömning av könsfördelning av DCM hos grand danois samt medellivslängd hos hanar respektive tikar som drabbats av DCM. Vidare undersöktes medellivslängden hos hundar med och utan DCM samt dödsorsaker hos hundar som inte uppvisat tecken på hjärtsjukdom. Informationen sparades i syfte att användas vid forskningen kring vilken eller vilka gener som orsakar DCM.
MATERIAL OCH METODER
Uppföljning kliniskt status hos provtagna hundar
256 hundar hade provtagits under åren 2008-2012 i syfte att ingå i LUPA-projektet. Samtliga hundar var renrasiga grand danois hemmahörande framför allt i Sverige men även i Norge. Ett
9
flertal hundar hade provtagits i samband med att uppfödare eller ägare hade valt att screena sina hundar för hjärtsjukdom. Screening innebar en allmän klinisk undersökning samt ultraljudsundersökning för att identifiera eventuella tecken på DCM eller andra avvikelser på hjärtat. De flesta av de hundar som ingick i studien hade dock provtagits i samband med utställningar eller tävlingar, och merparten av dessa hade varken genomgått allmän klinisk undersökning eller ultraljudsundersökning. Ett antal hundar hade undersökts av veterinär och provtagits på grund av att de uppvisat kliniska tecken på hjärtsjukdom.
De hundar som ingick i studien följdes upp telefonledes i syfte att fastställa deras kliniska status. För att ingå i studien krävdes att hunden var renrasig grand danois och att ägaren eller behandlande veterinär lämnat tillräcklig information om hundens nuvarande hälsoläge för att en bedömning skulle kunna göras. För att kunna klassas som frisk i avseende DCM krävdes dessutom att hunden uppnått 6 års ålder.
Om hunden var vid liv ställdes frågor kring allmäntillstånd, övriga sjukdomar, medicinering samt eventuella tecken på hjärtsjukdom. Om hunden var avliden registrerades dödsorsak, tidpunkt för dödsfall samt om eventuell obduktion utförts. När det bedömdes nödvändigt följdes de upplysningar djurägare och uppfödare delgett upp genom journalkopior från behandlande veterinärer. Ingen journalkopia kontrollerades utan tillstånd från djurägaren.
Sammanställning av information
Materialet från telefonintervjuerna kontrollerades för att göra en bedömning av sannolikheten för att en hund var frisk eller sjuk i DCM. Bedömningen baserades på en sannolikhetsskala med tre nivåer där patologanatomisk diagnos (PAD) genom obduktion innebar säker diagnos. Nästa nivå var ultraljudsfynd som tyder på DCM, med eller utan tecken på hjärtsvikt, baserat på de riktlinjer som finns angivna för diagnos av sjukdom (Dukes-McEwan et al., 2003). Lägst på sannolikhetsskalan var klinisk misstanke baserat på sjukdomstecken beskrivna av djurägare under intervjun eller av annan veterinär.
Enbart hundar över 6 år bedömdes som friska. Information rörande levande hundar under 6 år sparades för framtida projekt, medan avlidna hundar under 6 år utan kliniska tecken på DCM ingick i den del av studien som behandlar dödsorsaker och medellivslängd hos övriga hundar.
Uppgifter om avlidna hundars dödsorsaker registrerades under ett antal diagnosklasser som upprättades under försökets gång.
Statistiska metoder
Samtliga statistiska analyser utfördes med hjälp av statistikprogram JMP v9.0 (SAS Inc., Cary, NC, USA). Avlidna hundars födelsedatum, dödsdatum och dödsorsak sammanställdes för att beräkna medellivslängd och standardavvikelser för de olika diagnosklasserna. Tukey Kramer testet användes för att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i medellivslängd hos hundar som avlidit till följd av DCM och övriga dödsorsaker. För att undersöka en eventuell signifikant skillnad i medeldödsålder hos tik och hanhund som avlidit
10
till följd av DCM användes Students' t-test. Proportionerna av tikar respektive hanar drabbade av DCM undersöktes med hjälp av Fisher's exact test för att se om skillnaden var signifikant.
Sibling Risk Ratio
Sibling risk ratio användes för att bedöma hur mycket högre risk ett kullsyskon till en DCM-sjuk individ hade att utveckla sjukdom jämfört med resten av populationen. Resultatet skildrar det genetiska bidraget till sjukdomen. Ett värde på över 5 anses som signifikant (Villanueva et al. 2003, Hagman., 2009) 􁉀𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑>2 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑟𝑎𝑏𝑏𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑣 𝐷𝐶𝑀𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑<2 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑑𝑟𝑎𝑏𝑏𝑎𝑡𝑠 𝑎𝑣 𝐷𝐶𝑀􁉁𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑗𝑢𝑘𝑑𝑜𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑎𝑠𝑒𝑛 = 𝜆𝑠
Nedärvingsmönster
För att studera arvbarheten av DCM hos grand danois upprättades ett familjeträd över 5 generationer. En linje med ett flertal kända fall av DCM följdes upp retrospektivt avseende diagnosticerad DCM eller kliniska tecken på hjärtsjukdom. Observationerna sammanställdes sedan för att undersöka ett eventuellt enkelt mendelskt nedärvningsmönster.
RESULTAT
Urval studiepopulation
Av de totalt 256 provtagna hundarna utgick 72 ur studien på grund av att ägarna inte kunde lokaliseras eller valde att inte längre delta i studien. 184 hundar, varav 106 tikar och 78 hanhundar, följdes därmed upp och bedömdes avseende hälsostatus och eventuell dödsorsak. Ytterligare 75 hundar under 6 år och utan kliniska tecken på DCM och hundar som avlidit eller avlivats av annan orsak innan 6-års ålder, utgick ur den del av studien som behandlar könsfördelning och medeldödsålder av DCM. Detta gav totalt 110 hundar, fördelat på 65 tikar och 45 hanhundar, som kunde bedömas rörande förekomst av DCM.
Dödsorsaker
Av samtliga 185 hundar som ingick i studiepopulationen hade 92 avlidit. Dödsorsaker samt fördelningen av hundar som avlidit i dessa redovisas i figur 1.
11
Figur 1. Registrerade dödsorsaker samt fördelningen av antalet hundar som avlidit i de olika diagnosgrupperna. Gruppen ”Avlivad av annan orsak” inkluderar: leversvikt, magtarmproblem, djurägares tidsbrist, förlossningskomplikationer, pyometra, prostatit samt infektion
Medeldödsålder
Testet visade att hundar som avlidit till följd av trauma och beteendeförändringar hade dött vid en signifikant lägre ålder än hundar som dött av andra orsaker. Ingen signifikant skillnad i dödsålder mellan hundar som dött till följd av DCM och hundar som dött av andra orsaker kunde fastställas (p > 0.05). Resultaten redovisas nedan i tabell 1 och figur 2.
Tabell 1. Registrerade dödsorsaker samt antal och medeldödsålder för de hundar som avlidit i de olika diagnosklasserna
.
21%
18%
18%
10%
9%
9%
6%
6%
3%
Avlivad av annan anledning
Dilaterad kardiomyopati
Tumörsjukdom
Neurologiska störningar
Beteendeförändringar
Magomvridning
Ledbesvär
Trauma
Annan hjärtsjukdom
Dödsorsak
Antal
Medeldödsålder (år)
Avlivad annan orsak
18
7,1
Dilaterad kardiomyopati
17
6,0
Tumörsjukdom
17
7,5
Neurologiska störningar
9
8,4
Beteendeförändring
8
3,6
Magomvridning
8
7,9
Ledbesvär
6
7,7
Trauma
6
3,0
Annan hjärtsjukdom
3
6,8
Total
92
6,44
12
Figur 2. Medeldödsålder samt standardavvikelse för de olika dödsorsakerna hos 92 avlidna grand danois. Resultat från gruppvisa jämförelser visas överst i bilden. Dödsorsaker som delar samma bokstav skiljer sig inte åt i den statistiska analysen.
Medeldödsålder DCM
Medelålder för samtliga hundar som avlidit eller avlivats till följd av DCM var 6,1 år. Fördelningen mellan kön visade en medelålder på 6,0 år hos tik och 6,2 år hos hanhund. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant (P = 0.94)
Sjuka respektive friska hundar avseende DCM
Klassificering av hundar gjordes enligt sannolikhetsnivåerna: PAD, ultraljudsundersökning och anamnestiska uppgifter. Resultaten presenteras nedan i Tabell 2.
Tabell 2. Fördelning av sjuka och friska hundar enligt bedömningsnivåerna.
PAD
Ultraljud
Anamnes
Total
DCM
4
9
8
21
Ej DCM
2
7
80
89
Totalt
6
16
88
110
13
Könsfördelning
Den totala studiepopulationen av 110 hundar omfattade 65 tikar och 45 hanhundar. Av dessa klassades 5 tikar och 16 hanhundar som drabbade av DCM.
Prevalens DCM hos tik: 5 av 65 = 7,7 %
Prevalens DCM hos hanhund: 16 av 45= 35,6 %
Total av studiepopulation: 21 av 110 = 19,1 %
Skillnaden i prevalens mellan könen var enligt Fisher’s exact test signifikant. Resultatet (P < 0.0004) presenteras i diagrammet nedan.
Figur 3. Könsfördelning av 21 grand danois klassade somdrabbade av DCM.
Sibling Risk Ratio
Antal kullar med ≥ 2 sjuka individer: 5 st
Antal kullar med <2 sjuk individ: 16 st
Prevalens för DCM hos Grand Danois: 0,039 (Sisson & Thomas 1995) 􀵫516􀵯0,039 =8,01
Resultatet visar att en individ med minst ett sjukt kullsyskon hade en signifikant ökad risk att utveckla sjukdomen I detta fall beräknades risken att vara 8 gånger högre än hos en individ med friska kullsyskon.
14
Nedärvningsmönster
Analys av det familjeträd (figur 4) som användes i studien visar:
• DCM ses i varje generation
• Både tikar och hanar drabbas
• En sjuk far och en till synes frisk mor kan få sjuka avkommor av båda könen.
• En sjuk far och en till synes frisk mor kan få sjuka avkommor av båda könen.
• Två till synes friska föräldrar kan få sjuka avkommor av båda könen.
Ovanstående observationer tyder på att nedärvningsmönstret kan vara autosomal dominant med ofullständig penetrans.
.
Figur 4. Familjeträd av en linje grand danois med ett flertal fastställda fall av DCM. Röd cirkel = tik, blå rektangel = hanhund, svart figur = DCM-drabbad hund
DISKUSSION
De vanligaste dödsorsakerna i studiepopulationen visade sig vara DCM, tumörsjukdom och ”avlivad av annan anledning”. Gruppen ”avlivad av annan anledning” var en sammanslagning av diagnoserna: leversjukdom, pyometra, prostatit, magtarmproblem, ägares tidsbrist samt infektioner. De tre därefter vanligaste dödsorsakerna var neurologiska störningar, beteendeförändringar och magomvridning. Dessa resultat är väl överensstämmande med tidigare undersökningar av den svenska grand danoispopulationen (Bonnett et al., 2005).
En begränsning var att dödsorsakerna fastställdes genom telefonintervjuer med djurägare, vilket innebär att uppgifterna var direkt beroende av att kommunikationen fungerat väl mellan djurägare och behandlande veterinär samt den person som utfört intervjuerna. Merparten av
15
de sjukdomar som hundarna drabbats av har dock kliniska tecken som är svåra att missta för annan sjukdom, varför diagnoserna kan anses förhållandevis säkra.
De två dödsorsaker som signifikant skiljde sig avseende dödsålder var trauma (3,0 år) och beteendeförändringar (3,6 år). De fall av trauma som registrerades omfattade till stor del trafikolyckor eller hundslagsmål. Beteendeförändringar rörde främst aggressiva tendenser hos hundarna. Det faktum att hundarna i dessa fall avlidit på grund av yttre våld eller avlivning utan kliniska tecken på fysisk sjukdom bidrog sannolikt till den låga dödsåldern. Ingen signifikant skillnad i dödsålder mellan hundar som dött i DCM (6,1 år) respektive andra dödsorsaker (7,3 år) kunde påvisas, men en trend som tydde på kortare livslängd kunde anas för såväl DCM som gruppen ”annan hjärtsjukdom”.
Tidigare undersökningar av grand danois-populationer visar att hanhundar löper upp till 5 gånger högre risk än tikar att insjukna i DCM (Egenvall et al., 2006, Tidholm and Jonsson, 1997, Stephenson et al., 2012, Meurs et al., 2001). Även denna studie visade en statistiskt signifikant överrepresentation av hanhundar. Det har föreslagits att tikar skulle ha en senare sjukdomsdebut men ett snabbare förlopp av sjukdomen och att detta delvis skulle kunna förklara den överrepresentation av hanhundar som rapporterats.(Stephenson et al., 2012). Ingen signifikant skillnad i medeldödsålder mellan tikar (6,0 år) och hanhundar (6,2 år) kunde dock påvisas i vår studiepopulation. För att kunna fastställa ett sådant mönster krävs att det finns registrerade uppgifter om när de första tecknen på sjukdom upptäckts samt regelbundna uppföljningar med ultraljud för att följa sjukdomsutvecklingen. Dessutom bör ultraljudsundersökningarna utföras enligt samma riktlinjer för att få en så likartad bedömning som möjligt. Hundarna i denna studie följdes upp retrospektivt och, i de flesta fall, utan regelbundna ultraljudsundersökningar, vilket gjorde att en sådan bedömning inte var möjlig. En studie som gjorts på dobermann visar att tikar verkar ha ett långsammare sjukdomsförlopp än hanhundar. De tikar som undersöktes uppvisade, även i hög ålder, oftast enbart ventrikulära extraslag, medan det hos hanhundar kunde ses ultraljudsförändringar redan i ett tidigt stadie. För att påvisa ventrikulära extraslag krävs oftast en 24-timmars Holterundersökning som sällan ingår i en vanlig hjärtundersökning, vilket sannolikt också bidrar till att färre fall hos tik diagnosticeras (Wess et al., 2010)
Av de 110 hundar som utgjorde den totala studiepopulationen avseende DCM klassades 21 hundar som drabbade av DCM och 89 hundar kunde klassas som friska. Sjukdomsprevalensen avseende DCM beräknades till 19,1 % vilket är högre än vad som angetts i flera tidigare studier (Egenvall et al., 2006, Bonnett et al., 2005, Sisson & Tomas., 1995). Detta kan förklaras av att det skett en viss selektion av hundar med kliniska tecken på hjärtsvikt samt hundar som ansetts befinna sig i en riskgrupp för att utveckla DCM. Prevalensen av DCM kan därför sannolikt inte appliceras till den allmänna grand danois-populationen. Vad gäller de övriga dödsorsakerna skedde ingen selektion, varför det bör anses förhållandevis säkert att tro att det resultatet även gäller för hundar utanför studien.
En begränsning i bedömningen är att antalet hundar som genomgått en ultraljudsundersökning var lågt och endast ett fåtal avlidna hundar obducerades. Patologanatomisk diagnos har
16
mycket hög sensitivitet och specificitet och ett rätt utfört ultraljud som baseras på de riktlinjer som finns angivna kan diagnosticera upp till 93 % av fall som diagnosticerats via PAD (Tidholm et al., 1998).
Merparten av bedömningarna av framför allt friska djur gjordes utifrån uppgifter från djurägare och i vissa fall genom journalkopior från behandlande veterinär. Detta gjorde att bedömningarna måste anses vara mindre säkra ur det avseendet och att det kan finnas ett mörkertal av prekliniska DCM-fall bland de hundar som klassats som friska.
Ett annat problem med att klassa hundar som friska var att ett antal av hundarna i studiepopulationen utvecklat eller åtminstone avlidit till följd av sjukdomen vid en betydligt högre ålder än 6 år som angavs som undre gräns för att kunna friförklaras från DCM. Ålderspannet hos de hundar som avlidit till följd av DCM sträcker sig från 4 till 11 år. Samtliga av de fyra hundar med diagnosen DCM som fortfarande var i livet var mellan 6 och 7 år. Detta innebär att det finns risk att någon eller några av de friska kontrollhundarna insjuknar i DCM i högre ålder.
Utifrån den studerade populationen och tidigare angiven prevalens (Sisson&Tomas., 1995), beräknades risken att nedärva det sjukdomsalstrande anlaget som 8 gånger högre hos en hund med ett eller flera kullsyskon som drabbats av DCM jämfört med en hund med friska kullsyskon. Detta indikerar, i enlighet med tidigare studier, att sjukdomen har en stark genetisk faktor hos grand danois (Stabej et al., 2005, Stephenson et al., 2012).
Resultatet av analysen av släktträdet kan tyda på ett autosomalt nedärvningsmönster med ofullständig penetrans, vilket även har rapporterats i andra studier (Tidholm and Jonsson, 1997, Stephenson et al., 2012). Detta baserades huvudsakligen på att sjukdomen sågs i flera generationer samt hos både tikar och hanar i varje generation. Det som talade emot ett autosomalt nedärvningsmönster var den signifikanta överrepresentationen av hanhundar. Vid autosomal nedärvning löper avkomman 50 % risk att ärva anlaget oavsett kön och prevalensen borde därmed inte skilja sig signifikant. Skillnaden i prevalens mellan könen skulle i detta fall kunna bero på att tikar, som tidigare nämnts, av någon anledning utvecklar sjukdomen senare i livet.
Det faktum att två till synes friska föräldrar kan få sjuka avkommor kan förklaras av att någon av föräldrarna bär på anlaget men inte ännu utvecklat sjukdomen, alternativt att den sjukdomsalstrande genen har ofullständig penetrans. Autosomal recessiv nedärvning ansågs mindre sannolik på grund av det höga antalet sjuka avkommor med en eller två till synes friska föräldrar. Även X-bunden recessiv nedärvning har föreslagits hos grand danois. (Meurs et al., 2007). Vid X-bunden recessiv nedärvning ses en generell överrepresentation av hanhundar då dessa bara har en X-kromosom och alltså alltid utvecklar sjukdom om de får anlaget. Dock kan anlaget bara nedärvas från modern då fadern ger sin Y-kromosom till sonen. Familjeträdet i vår undersökning visade ett flertal nedärvningar från far till son, vilket alltså talade emot att det skulle röra sig om X-bunden recessiv nedärvning. X-bunden dominant nedärvning bedömdes vara mindre trolig eftersom prevalensen då är högst hos tik,
17
samt att flera fall av nedärvning från far till son kunde ses i vår undersökning. Även mitokondriell nedärvning kan endast ske från modern och kan därför anses osannolik.
Viktiga begränsningar i denna studie av arvbarhet är att den undersökta populationen var förhållandevis liten samt att brist på information om hundar gjorde att släktträdet som upprättades endast täckte en linje hundar. Det saknades även information om ett flertal hundar i det släktträd som analyserats. Detta innebär att det, som tidigare nämnts, finns en stor sannolikhet att flera av de hundar som klassats som friska kontroller kommer att utveckla sjukdomen senare i livet.
KONKLUSION
Studien visade att DCM är en vanlig dödsorsak hos grand danois och att sjukdomen av allt att döma har en genetisk faktor i de flesta fall. De tre vanligaste dödsorsakerna utöver DCM i denna studiepopulation var avlivad av annan orsak, tumörsjukdomar och neurologiska störningar. Ingen signifikant skillnad i medellivslängd mellan hundar som dött av DCM eller andra dödsorsaker kunde påvisas, men en trend som tydde på kortare medellivslängd hos hundar med DCM kunde anas. Det sågs en signifikant överrepresentation av hanhundar bland de hundar som drabbats av DCM, men ingen signifikant skillnad i medellivslängd mellan tikar och hanhundar som drabbats av DCM kunde påvisas. Nedärvningsmönstret i denna studiepopulation tydde på en autosomal dominant nedärvning.
.
18
TACK
Ett stort tack till mina fantastiska handledare Jens Häggström, Ingrid Ljungvall, Katja Höglund. Ni är alltid lika glada, hjälpsamma och välkomnande. Hoppas att vi ses även i framtiden!
Tack till Monica Stavenborn, en outtröttlig källa av information och kunskap om grand danoishundar och deras uppfödning.
Tack till Johan Karlsson för all hjälp.
Tack till alla djurägare och uppfödare som delat med er av era hundars liv.
19
LITTERATURFÖRTECKNING
Bonnett, B., Egenvall, A., Hedhammar, A. & Olson, P. 2005. Mortality in over 350,000 Insured Swedish dogs from 1995-2000: I. Breed-, Gender-, Age- and Cause-specific Rates. Acta Veterinaria Scandinavica, 46, 105 - 120.
Borgarelli, M., Tarducci, A., Tidholm, A. & Häggström, J. 2001. Canine Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Part II: Pathophysiology and therapy. The Veterinary Journal, 162, 182-195.
Dukes-Mcewan, J., Borgarelli, M., Tidholm, A., Vollmar, A. C. & Häggström, J. 2003. Proposed Guidelines for the Diagnosis of Canine Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Journal of Veterinary Cardiology, 5, 7-19.
Egenvall, A., Bonnett, B. N. & Häggström, J. 2006. Heart Disease as a Cause of Death in Insured Swedish Dogs Younger Than 10 Years of Age. Journal of Veterinary Internal Medicine, 20, 894-903.
Franz, W.-M., Müller, O. J. & Katus, H. A. 2001. Cardiomyopathies: from genetics to the prospect of treatment. The Lancet, 358, 1627-1637.
Fuentes, V. L. 2004. Use of pimobendan in the management of heart failure. The Veterinary clinics of North America. Small animal practice, 34, 1145-1155.
Lequarré, A.-S., Andersson, L., André, C., Fredholm, M., Hitte, C., Leeb, T., Lohi, H., Lindblad-Toh, K. & Georges, M. 2011. LUPA: A European initiative taking advantage of the canine genome architecture for unravelling complex disorders in both human and dogs. The Veterinary Journal, 189, 155-159.
Lindblad-Toh, K., Wade, C. M., Mikkelsen, T. S., Karlsson, E. K., Jaffe, D. B., Kamal, M., Clamp, M., Chang, J. L., Kulbokas, E. J., Zody, M. C., Mauceli, E., Xie, X., Breen, M., Wayne, R. K., Ostrander, E. A., Ponting, C. P., Galibert, F., Smith, D. R., Dejong, P. J., Kirkness, E., Alvarez, P., Biagi, T., Brockman, W., Butler, J., Chin, C.-W., Cook, A., Cuff, J., Daly, M. J., Decaprio, D., Gnerre, S., Grabherr, M., Kellis, M., Kleber, M., Bardeleben, C., Goodstadt, L., Heger, A., Hitte, C., Kim, L., Koepfli, K.-P., Parker, H. G., Pollinger, J. P., Searle, S. M. J., Sutter, N. B., Thomas, R., Webber, C. & Lander, E. S. 2005. Genome sequence, comparative analysis and haplotype structure of the domestic dog. Nature, 438, 803-819.
Mausberg, T.-B., Wess, G., Simak, J., Keller, L., Drögemüller, M., Drögemüller, C., Webster, M. T., Stephenson, H., Dukes-Mcewan, J. & Leeb, T. 2011. A Locus on Chromosome 5 Is Associated with Dilated Cardiomyopathy in Doberman Pinschers. PLoS ONE, 6, e20042.
Meurs, K., Lahmers, S., Keene, B., White, S., Oyama, M., Mauceli, E. & Lindblad-Toh, K. 2012. A splice site mutation in a gene encoding for PDK4, a mitochondrial protein, is associated with the development of dilated cardiomyopathy in the Doberman pinscher. Human Genetics, 131, 1319-1325.
Meurs, K. M., Fox, P. R., Norgard, M., Spier, A. W., Lamb, A., Koplitz, S. L. & Baumwart, R. D. 2007. A Prospective Genetic Evaluation of Familial Dilated Cardiomyopathy in the Doberman Pinscher. Journal of Veterinary Internal Medicine, 21, 1016-1020.
Meurs, K. M., Miller, M. W. & Wright, N. A. 2001. Clinical features of dilated cardiomyopathy in Great Danes and results of a pedigree analysis: 17 cases (1990–2000). Journal of the American Veterinary Medical Association, 218, 729-732.
Philipp, U., Vollmar, A. & Distl, O. 2008. Evaluation of the Titin-Cap Gene (TCAP) as Candidate for Dilated Cardiomyopathy in Irish Wolfhounds. Animal Biotechnology, 19, 231-236.
20
Stabej, P., Leegwater, P. A., Stokhof, A. A., Domanjko-Petrič, A. & Van Oost, B. A. 2005. Evaluation of the phospholamban gene in purebred large-breed dogs with dilated cardiomyopathy. American Journal of Veterinary Research, 66, 432-436.
Stephenson, H. M., Fonfara, S., López-Alvarez, J., Cripps, P. & Dukes-Mcewan, J. 2012. Screening for Dilated Cardiomyopathy in Great Danes in the United Kingdom. Journal of Veterinary Internal Medicine, 26, 1140-1147.
Summerfield, N. J., Boswood, A., O'grady, M. R., Gordon, S. G., Dukes-Mcewan, J., Oyama, M. A., Smith, S., Patteson, M., French, A. T., Culshaw, G. J., Braz-Ruivo, L., Estrada, A., O'sullivan, M. L., Loureiro, J., Willis, R. & Watson, P. 2012. Efficacy of Pimobendan in the Prevention of Congestive Heart Failure or Sudden Death in Doberman Pinschers with Preclinical Dilated Cardiomyopathy (The PROTECT Study). Journal of Veterinary Internal Medicine, 26, 1337-1349.
Tidholm, A., Häggström, J., Borgarelli, M. & Tarducci, A. 2001a. Canine Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Part I: Aetiology, Clinical Characteristics, Epidemiology and Pathology. The Veterinary Journal, 162, 92-107.
Tidholm, A., Häggström, J. & Hansson, K. 2001b. Effects of dilated cardiomyopathy on the renin-angiotensin-aldosterone system, atrial natriuretic peptide activity, and thyroid hormone concentrations in dogs. American Journal of Veterinary Research, 62, 961-967.
Tidholm, A., Häggström, J. & Hansson, K. 2005. Vasopressin, cortisol, and catecholamine concentrations in dogs with dilated cardiomyopathy. American Journal of Veterinary Research, 66, 1709-1717.
Tidholm, A., Häggström, J. & Jönsson, L. 1998. Prevalence of attenuated wavy fibers in myocardium of dogs with dilated cardiomyopathy. Journal of the American Veterinary Medical Association, 212, 1732-1734.
Tidholm, A. & Jonsson, L. 1997. A retrospective study of canine dilated cardiomyopathy (189 cases). Journal of the American Animal Hospital Association, 33, 544-550.
Tidholm, A. & Jönsson, L. 2005. Histologic Characterization of Canine Dilated Cardiomyopathy. Veterinary Pathology Online, 42, 1-8.
Werner, P., Raducha, M. G., Prociuk, U., Sleeper, M. M., Van Winkle, T. J. & Henthorn, P. S. 2008. A novel locus for dilated cardiomyopathy maps to canine chromosome 8. Genomics, 91, 517-521.
Wess, G., Schulze, A., Butz, V., Simak, J., Killich, M., Keller, L. J. M., Maeurer, J. & Hartmann, K. 2010. Prevalence of Dilated Cardiomyopathy in Doberman Pinschers in Various Age Groups. Journal of Veterinary Internal Medicine, 24, 533-538.